7. jednání dne 29.4.2002

USNESENÍ

ze 7.jednání rady města Hejnice, konaného dne 29.4.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

78/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 18, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77/2002. RUŠÍ usn.č. 72/2002. PRODLUŽUJE TERMÍN usn.č. 62/2002 do 13.5.2002.

79/2002 PROJEDNALA zprávu o hospodaření města za I. čtvrtletí 2002 a zprávu schvaluje.

80/2002 VZALA NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILA zprávu o plnění investičních akcí města.

81/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o připravenosti města na Parlamentní volby.

82/2002 SCHVÁLILA vyřazení zastaralých počítačů a ukládá tajemníkovi oslovit zaměstnance k odkoupení, v případě nezájmu, zveřejnit. Termín: 13.5.2002

83/2002 PROJEDNALAžádost p. Jiřího Ehrenbergra o odprodej pozemkup.č. 1105/7 o výměře 393 m2 a žádost doporučí ke schválení ZM za cenu 60,- Kč za l m2. UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM dne 29.5.2002. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města zveřejnit dle zákona. Termín: ihned

84/2002 PROJEDNALAžádost manž. Václavy a Vladimíra Melicharových o odprodej pozemku p.č. 821/7 o výměře 514 m2 a žádost doporučí ke schválení ZM za částku 60,- Kč za l m2. UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM dne 29.5.2002. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města zveřejnit dle zákona. Termín: ihned

85/2002 PROJEDNALA žádost Sboru Jednoty Bratrské o pronájem školní jídelny ve dnech 8. a 9. května 2002 na 50 obědů a 13. července na 40 obědů a povolení parkování 15 aut na odstavné ploše u školy. Rada města žádost schválila s tím, že za parkování bude uhrazen poplatek ve výši 200,- Kč za 1 den. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 13.5.2002

86/2002 PROJEDNALA žádost p. Petra Humla, Hejnice čp. 42 o odkoupení skleníku a žádost schválila za cenu 5.000,- Kč včetně likvidace základů. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 13.5.2002

87/2002 PROJEDNALA žádost Cirkusu Romanza o udělení slevy za poplatek z místa a žádost zamítla s tím, že není možné v tomto termínu hostování žadatele v Hejnicích z důvodu konání poutě. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 13.5.2002

88/2002 PROJEDNALA žádost p. Helmuta Michela o odprodej pozemku p.č. 1105/7 o výměře 449 m2 a žádost doporučí ke schválení ZM za cenu 60,- Kč za l m2. UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM dne 29.5.2002. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města zveřejnit dle zákona. Termín: ihned