4. jednání dne 4.3.2002

USNESENÍ

ze 4. jednání Rady města Hejnice konaného dne 4.3.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

40/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjmula ze sledování usn. čís. 3, 4, 6, 14, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39/2002, prodloužila termín usnesení č. 8/2002 do 18.3.2002.

41/2002 SCHVÁLILA doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 199/2 o výměře 132 m2 manželům Novákovým bytem Hejnice čp. 60 za účelem nápravy chyby z minulosti za navrhovanou cenu 20,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi předložit prodej ZM Termín: 29.5.2002

42/2002 Vzala na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o stavu v placení místních poplatků a pokut za rok 2001 a o průběhu vymáhání vzniklých nedoplatků.

43/2002 SCHVÁLILA záměr úpravy oplocení zahrady II. MŠ s využitím objektu řadových garáží přilehlých k pozemku zahrady. Ukládá tajemníkovi uvědomit vlastníky garáží a pozvat je k jednání se starostou. Termín: 18.3.2002

44/2002 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost nájemníků z domu čp. 303 na dále neúnosné chování nájemníka p. Přikryla a do jeho bytu přicházejících návštěvníků. Ukládá vedoucímu střediska služeb provést kontrolu stavu užívaného bytu a jeho zařízení. Ukládá starostovi pozvat nájemníka k pohovoru o sjednání nápravy. Ukládá tajemníkovi uvědomit stěžovatele. Termín: 18.3.2002

45/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manželů Svobodových bytem Hejnice Jizerská 201 o prodej části pozemku p.č. 443/2. Pro neukončené probíhající řízení ve věci převodu dotčeného pozemku z vlastnictví pozemkového fondu do vlastnictví města žádost odkládá. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 18.3.2002

46/2002 SCHVÁLILA vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.3.2002 k vyjádření podpory Tibetu v rámci 43. výročí povstání tibetského lidu proti čínské okupaci. Ukládá tajemníkovi vyvěšení vlajky zajistit.