1. jednání 20.2.2002

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 20.2.2002
v 17.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

Zastupitelstvo města :

1/2002 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ - vyjmulo ze sledování usnesení číslo: 59/2000, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/2001
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 18/98 a 62/2000

2/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO návrh plánu investičních akcí města na rok 2002. Ukládá starostovi realizaci akcí zajistit.

3/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO návrh rozpočtu města na rok 2002 s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 64 067 milionů Kč.

4/2002 PŘIJALO A VZALO NA VĚDOMÍ zprávy místostarosty o plnění úkolů střediska služeb v roce 2001 a úkolech roku 2002.

5/2002 SCHVÁLILO časový a obsahový plán činnosti zastupitelstva města na rok 2002.

6/2002 PROJEDNALO A PŘIJALO zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku inventarizace majetku města provedené k 31.12.2001.

7/2002 VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti rady města.

8/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO zprávy a plány práce na rok 2002 výboru finančního a kontrolního.

9/2002 VZALO NA VĚDOMÍ stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, Okresního úřadu v Liberci.

10/2002 SCHVÁLILO I. změnu územního plánu obce Hejnice.

11/2002 SCHVÁLILO doplnění závazné části územního plánu obce Hejnice, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000, část třetí - Veřejně prospěšné stavby, článek 12 o třetí bod v tomto znění: Veřejně prospěšná stavba je lokalita č. 1 vymezená v grafické příloze, ve výkresech a v textu I. změny územního plánu obce Hejnice. Ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit vyhlášení doplnění vyhlášky.

12/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO vydání obecně závazné vyhlášky města č. 1/2002 stanovující systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem v územním obvodu města Hejnice. Ukládá tajemníkovi MěÚ vydanou vyhlášku vyhlásit.

13/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO vydání obecně závazné vyhlášky města č. 2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v územním obvodu města Hejnice. Ukládá tajemníkovi MěÚ vydanou vyhlášku vyhlásit.

14/2002 SCHVÁLILO uzavření komisionářské smlouvy mezi městem Hejnice a Okresním úřadem v Liberci k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2002 v oblasti autobusové dopravy s výší finančního přispění města v částce 373 900,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

15/2002 SCHVÁLILO navržený postup k odstranění problému vzniklého pochybením bývalého MěNV při prodeji domu čp. 13 v Hejnicích - Ferdinandově panu XY.
1) Objekt čp. 13 v Hejnicích - Ferdinandově nechat zapsat na list vlastnictví města Hejnice a tímto jej vzít zpět do majetku
2) Odprodat objekt čp. 13 panu XY za symbolickou cenu.
Ukládá starostovi postup zajistit a prodej předložit ZM při jeho příštím zasedání.

16/2002 SCHVÁLILO v souladu se schváleným záměrem (usn.MZ č. 51/96) bezúplatný převod panelového domu čp. 530/II v k.ú. Hejnice z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky se sídlem v Praze 1, Ve Smečkách 33, do vlastnictví města Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice. Ukládá starostovi převod realizovat.

17/2002 SCHVÁLILO prodej obytného domu čp. 288 včetně pozemku p.č. 766/5 v k.ú. Hejnice manželům XY, za kupní cenu 600 tisíc Kč. Schválilo návrh úhrady kupní ceny ve třech splátkách ve výši 200 tisíc Kč ročně, provedené nejpozději do tří let. Ukládá starostovi prodej realizovat.