16. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. jednání Rady města Hejnice konaného dne 26.09.2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.

193/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na území města.

194/2016 ROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

195/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/2016

196/2016 PROJEDNALAžádost týkající se přijetí nového člena do domácnosti žadatelky v čp. 531/1 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku. Termín: 10.10.2016

197/2016 PROJEDNALAžádost týkající se přijetí nového člena do domácnosti žadatelky v čp. 495 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku. Termín: 10.10.2016

198/2016 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2016 a Mezinárodní festival outdoorových filmů“ a rozhodla se akci podpořit částkou 4.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 10.10.2016

199/2016 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení služebnosti vedení, oprav a údržby elektrické přípojky  u pozemku p. č. 813/48 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 10.10.2016

200/2016 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci 19. ročníku mezinárodní soutěže „Hejnický dřevorubec 2016“ a rozhodla se žádost podpořit částkou 7.000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 10.10.2016

201/2016 PROJEDNALA a schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 37.416,-Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 01.10.2016 do 30.06.2017. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 10.10.2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří  Horák - místostarosta