4. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konané dne 21.  9.  2016 od 18.00 hodin v městském kině v HejnicíchZASTUPITELSTVO MĚSTA :

56/2016  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

- vyjímá ze sledování usnesení číslo:  43, 47/ 2016 - ponechává ve sledování usnesení číslo:  40, 55/2016, 48, 49/2014

57/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2016

58/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2016, schvaluje rozpočtové opatření č. 4/ 2016 týkající se úprav rozpočtu města ke dni 21. 9. 2016.

59/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

60/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

61/2016 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

62/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE Dohodu o změně hranic obcí mezi městem Hejnice a obcí Lázně Libverda, která se týká parcely st. 1117 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi dohodu podepsat.

63/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se zatížení pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Hejnice věcným břemenem mezi budoucím povinným Povodím Labe, st. podnik, se sídlem V. Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 70890005 a budoucím oprávněným městem Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

64/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE celoroční hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko a závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání bez výhrad.

65/2016 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o prázdninovém provozu mateřských škol v Hejnicích.

66/2016  PROJEDNALO A SOUHLASÍ s pořízením a instalací nového kovového oplocení u ZŠ Hejnice.  Ukládá starostovi realizovat schválenou variantu.

Jaroslav  Demčák  - starosta

Jiří Horák - místostarosta