5. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 5. jednání rady města Hejnice konaného dne 7. 3. 2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.46/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení  - ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157, 268, 330, 12, 14/2016 - vyjímá ze sledování usnesení č.: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 29, 34, 35, 38/2016

47/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění  přípravy investičních akcí roku 2016.

48/2016 PROJEDNALA a schválila Plán kontrolní činnosti na rok 2016 předložený finančním odborem.

49/2016 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se přihlášení pronajatého pozemku p.č. 1722/3 k zemědělským dotacím. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 21. 3. 2016

50/2016 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrady p.č. 813/50 v k.ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 21. 3. 2016

51/2016 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška, týkající se bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa 2016“, který proběhne 28. 5. 2016 a s pronájmem kina i poskytnutím  technického vybavení souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele  informovat. Termín: 21. 3. 2016

52/2016 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2016“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou  5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 21. 3. 2016

starosta:  Jaroslav Demčák 

místostarosta:  Jiří Horák