1. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 24. 2. 2016 od 17.30 hodin v městském kině v HejnicíchZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

1/2016  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 147, 170, 171, 174, 177, 178/ 2015. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 48, 49/ 2014.

2/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2016.

3/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2016 plán práce finančního výboru.

4/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2016 plán práce kontrolního výboru.

5/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2016, schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 24. 2. 2016.

6/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2015.

7/2016  PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2015. SCHVALUJE převod části hospodářského výsledku ve výši 240 000,- Kč do rezervního fondu a části hospodářského výsledku ve výši  295. 119, 49,-Kč do rezervního fondu, následně převod do investičního fondu a převod do rozpočtu zřizovatele.

8/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE investiční příspěvek pro FK Hejnice ve výši 90 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

9/2016   PROJEDNALO A SCHVALUJE investiční příspěvek pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 29 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE investiční příspěvek pro SDH Hejnice ve výši 31 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro FK Hejnice ve výši 297 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Jizerský fotoklub ve výši 15 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 45 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

14/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Integrující poradnu Montessori, z.s. Hejnice  ve výši 10 000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 14 000,-Kč na činnost Muzea horolezectví. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro svaz skautů - Junák  ve výši 19 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 64 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 35 000,-Kč na jeho činnost. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

19/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro MC Mateřídouška ve výši 87 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

20/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Centrum volného času Moštárna ve výši 48 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Jizerskou o.p.s. ve výši 16 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2016  PROJEDNALO A ZAMÍTÁ neinvestiční příspěvek pro spolek JAKA, z.s. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

23/2016 POVĚŘUJE starostu rozhodovat na valné hromadě akcionářů FVS 1. března 2016 a hlasovat pro návrhy usnesení uvedené v pozvánce na valnou hromadu ze dne 4. ledna 2016.

24/2016 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací FVS a.s. pro období 2016 – 2026“ včetně souvisejícího zvyšování ceny vody pitné a vody odkanalizované, který byl zpracován  společností  Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a.s. v březnu 2015 a ukládá svým zástupcům na valné hromadě společnosti a v dozorčí radě společnosti podporovat jeho realizaci a naplnění.

25/2016 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s možnou spoluúčastí města Hejnice na financování obnovy vodovodů a kanalizací na územífrýdlantského výběžku.

26/2016 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

27/2016 STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a to v měsíční výši:

- člen zastupitelstva - 300,-Kč

- člen rady města - 1140,-Kč

- člen rady města a předseda výboru -  1440,-Kč

- člen zastupitelstva a předseda výboru - 660,-Kč

- člen komise nebo výboru – 200,- Kč

- člen zastupitelstva a člen komise nebo výboru  -  500,- Kč

- člen rady města a člen komise nebo výboru – 1340,-Kč

Odměna bude poskytována od 1. března 2016.

Ukládá tajemníkovi stanovenou výplatu odměn zajistit. Ruší usnesení č. 86/2014.

28/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE Nařízení města č.1/2016 o stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek s platností od 1. března 2016. Stanovuje vlastníkům pozemků nebo staveb povinnost připojit se na splaškovou kanalizaci a zajistit odvedení splaškových vod ze své nemovitosti nejpozději do 31. 7. 2016.

29/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Hospicové péče sv. Zdislavy, o. p. s., ul. Horská 1219, Liberec a to o finančnípříspěvek na provozování hospicové péče podle počtu klientů, kdy za jednoho klienta stanovuje vyplatit částku 3 000,-Kč. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vyplatit schválený příspěvek.

30/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE rekonstrukci kotelny ZŠ Hejnice a to nedotačním režimem bez tepelných čerpadel anebo s dotačním režimem s tepelnými čerpadly. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

31/2016 PROJEDNALO stížnost na chování úřední osoby zaslanou Společenstvím vlastníků pro dům 537, Hejnice, Sídliště 537, Hejnice.  Souhlasí s odvoláním proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 2.10 2015, čj. 26C 121/2013-50.

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta