17. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 17. jednání rady města Hejnice konaného dne 12. 10. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.257/2015 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 244, 232, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 255, 256/2015. Prodlužuje termín usn. č.: 225, 249/2015 do 26. 10. 2015.

258/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o aktuální situaci nájemného, dluhů a dlužníků v městských bytech a nebytech.

259/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 376, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 26. 10. 2015

260/2015

PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 26. 10. 2015

261/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové  organizace za školní rok 2014/2015.

262/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce výtahu v čp. 617 Lázeňská ul., Hejnice, kterým se stala firma Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5. Ukládá starostovi podepsat s firmou smlouvu o dílo. Termín: 26. 10. 2015

263/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce elektrického vybavení a osvětlení v tělocvičně ZŠ Hejnice, kterým se stala firma  Ivo Harus – IHA, Hvězdná 482/3, Liberec 5. Ukládá starostovi podepsat s firmou smlouvu o dílo. Termín: 26. 10. 2015

264/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce vytápění v tělocvičně ZŠ Hejnice, kterým se stala firma JSS, spol. s r. o., ul. Selská 517, 460 01 Liberec. Ukládá starostovi podepsat s firmou smlouvu o dílo. Termín: 26. 10. 2015

265/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA výpověď nájemní smlouvy na pozemek p. p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice s firmou Farmy Frýdlant,  a. s., Krásný Les 281, z důvodu prodeje pozemku. Ukládá tajemníkovi informovat nájemce. Termín: 26. 10. 2015

266/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost Frýdlantské vodárenské společnosti,  a. s. týkající se plánů oprav a investic v roce 2016. Ukládá starostovi žádost zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2016. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 26. 10. 2015

267/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. týkající se navýšení kapacit pro nouzové zásobování pitnou vodou. Ukládá starostovi žádost předložit zastupitelstvu města. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 26. 10. 2015

268/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dohodu o provedení práce, týkající se opravy kříže na hřbitově v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi dohodu vypracovat. Termín: 26. 10. 2015

269/2015 PROJEDNALA a schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín u pozemku p. č. 1321/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 26. 10. 2015

270/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA nabídku na opravu povrchu komunikace na Ferdinandově od firmy VHS Teplice, s. r. o. Ukládá starostovi zajistit opravu. Termín: 26. 10. 2015

Jaroslav Demčák  - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města