5. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konané dne 23. 9. 2015 od 18.00 hodin v městském kině v HejnicíchZ A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

140/2015  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a  vyjímá ze sledování usnesení číslo:  29, 108, 118, 119 až 136, 138, 139/2015, ponechává ve sledování usnesení číslo:  48, 49/ 2014, 32/2015

141/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2015

142/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2015, schvaluje rozpočtové opatření č. 5 týkající se úprav rozpočtu města ke dni 16. 9. 2015.

143/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

144/2015 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

145/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 905/30 o výměře 1377 m2 za částku 300,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

146/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 905/31 o výměře 1376 m2 za částku 300,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

147/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 905/32 o výměře 1376 m2 za částku 300,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

148/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE zřízení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 237/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi zřízení kanalizační přípojky zajistit.

149/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE Směrnici č. 1/2015 pro přidělování dotací s platností od 1. 10. 2015. Ruší Zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice.

150/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Hospicové péče sv. Zdislavy, o. p. s., ul. Horská 1219, Liberec a to o finanční příspěvek na provozování hospicové péčep odle počtu klientů, tak jak je uvedeno v příloze žádosti. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vyplatit schválený příspěvek.

151/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se odvedení dešťových vod z komunikace p. č. 1329 a pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice na pozemku p. č. 3118, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 1571-1220/ 2015 mezi městem Hejnice a vlastníky pozemku. Zřízení služebnosti bude sjednáno za jednorázovou částku 1.000,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

152/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se odvedení dešťových vod z komunikace p. č. 1329 a pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice na pozemku p. č. 890/2, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 1571-1220/ 2015 mezi městem Hejnice a vlastníkem pozemku. Zřízení služebnosti bude sjednáno za jednorázovou částku 1.000,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

153/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se odvedení dešťových vod z komunikace p. č. 1329 a pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice na pozemku p. č. 892/3, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 1571-1220/ 2015 mezi městem Hejnice a vlastníky pozemku. Zřízení služebnosti bude sjednáno za jednorázovou částku 1.000,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

154/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se odvedení dešťových vod z komunikace p. č. 1329 a pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice na pozemku p. č. 906/1, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 1571-1220/ 2015 mezi městem Hejnice a vlastníkem pozemku. Zřízení služebnosti bude sjednáno za jednorázovou částku 1.000,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

155/2015 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o prázdninovém provozu mateřských škol v Hejnicích.

156/2015 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o finálním zúčtování s Hejnickými slavnostmi 2015.

157/2015 PROJEDNALO A SOUHLASÍ, aby vstup do areálu určeného pro kulturní program Hejnických slavností byl od roku 2016 stejného modelu jako v posledních třech letech.

158/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE nabídku dodávky a montáže osvětlení 2 učeben ZŠ A MŠ Hejnice od firmy CZ Patriot,  s. r. o., Opletalova 9, Jablonec nad Nisou. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ zajistit dodávku a montáž osvětlení.

159/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace Hejnice“ s firmou VHS, spol s r. o. Teplice, ul. Křižíkova 2393, Teplice ve věci prodloužení termínu dokončení do 10. listopadu 2015 na základě žádosti firmy. Ukládá starostovi dodatek ke smlouvě podepsat.

160/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. zhotovitele 21510, ev. číslo objednavatele: 87-3/2015 s firmou JSS, spol. s r. o., ul. Selská 517, 460 01 Liberec ve věci prodloužení termínu a neočekávaných víceprací spojených s odstraňováním azbestu ze školní budovy a navýšením ceny o dílo, tak jak je uvedeno v dodatku č. 1. Ukládá starostovi dodatek ke smlouvě podepsat.

Jaroslav  Demčák -  starosta

Jiří Horák  -  místostarosta