14. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 14. jednání rady města Hejnice konaného dne  31.08.2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.202/2015 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 88, 89, 122, 161, 178, 179, 180, 181, 182, 184/2015. Ponechává ve sledování: 36, 106, 141, 156, 157, 172, 176, 177, 183/2015.

203/2015 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti a  chodu městského úřadu za rok 2014.

204/2015 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele technologie „Svážíme bioodpad z města Hejnice“, kterým se stala firma AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, s nejnižší nabídkovou cenou 1.265.000,-Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo.

Termín: 14.9.2015

205/215

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA přijetí dotace na akci „CZ.1.02/3.2.00/14.25106 Hejnice, základní škola, zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“ od Ministerstva životního prostředí a související smlouvu o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 14.9.2015

206/2015 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA přijetí dotace na akci „CZ.1.02/2.1.00/14.26131 Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Hejnice“ od Ministerstva životního prostředí a související smlouvu o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 14.9.2015

207/2015 RM PROJEDNALA směrnici pro přidělování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hejnice včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace. Ukládá starostovi směrnici předložit ke schválení ZM. Termín: 14.9.2015

208/2015 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 14.9.2015

209/2015 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 14.9.2015

210/2015 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1,v čp. 595, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 14.9.2015

211/2015 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 531/3, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 14.9.2015

212/2015 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1, v čp. 531/1, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 14.9.2015

213/2015 RM PROJEDNALAa neschválila žádost o přijetí nového člena do domácnosti. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 14.9.2015

214/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru ordinace zubní lékařky v čp. 445, Nádražní ulice, Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.Rada města ukládá p. tajemníkovi úkol zajistit kontrolu zařízení v ordinaci zubní lékařky. Termín: 14.9.2015

215/2015 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598, Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 14.9.2015

216/2015 RM PROJEDNALAžádost, týkající se pronájmu parkovacího místa čísla 13 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017, a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 14.9.2015

217/2015 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA nájemní smlouvu se společností CBL Communication by light s.r.o., Štrossova 131, Pardubice o nájmu zařízení části střechy na čp. 299, Jizerská ulice, Hejnice, za účelem zřízení retranslačního bodu mikrovlnných spojů. Ukládá starostovi smlouvu podepsat. Termín: 14.9.2015

218/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu pozemku pod garáží p.p.č. 210 v k.ú. Hejnice a žádost schválila na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 14.9.2015

219/2015 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost, týkající se prominutí poplatku za pronájem pozemku p.p.č. 436/1 v k.ú. Hejnice, který celý rok slouží jako součást stavby „Kanalizace Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 14.9.2015

220/2015 RM PROJEDNALA a zamítla nabídku firmy Proxima Bohemia na zapsání města do publikace „Česká republika – města a obce“ spojenou s finanční úhradou. Ukládá tajemníkovi odpovědět na nabídku. Termín: 14.9.2015

221/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci cyklistického závodu „Smědava Cup 2015“ a rozhodla se žádost podpořit částkou 2.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 14.9.2015

222/2015

RM PROJEDNALA žádost o dotaci Hospicové péče sv. Zdislavy o.p.s. na provozování hospicové péče a rozhodla ji předložit zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit ZM. Termín: 14.9.2015

223/2015 RM PROJEDNALA připomínky ke zveřejněnému záměru města prodat pozemek p.p.č. 935/6 v k.ú. Hejnice a rozhodla prodej pozemku v současné době nerealizovat. Ukládá tajemníkovi uvědomit obě zúčastněné strany. Termín: 14.9.2015

224/2015 RM PROJEDNALA nabídku firmy ČEZ Prodej s.r.o. Praha na dodávky elektrické energie pro příští období a rozhodla o přijetí nabídky na dobu 12 měsíců. Ukládá starostovi podepsat doklady o přijetí nabídky. Termín: 14.9.2015

225/2015 RM PROJEDNALA nabídku firmy Miroslav Velcl – KARO, Frýdlant na realizaci odvodnění lokality Ferdinandov autobusová zastávka a rozhodla o přijetí nabídky a souhlasí s realizací. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo. Termín: 14.9.2015

226/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se napojení jejich RD v ulici P. Bezruče na budovanou kanalizaci s financováním města a žádost předloží k rozhodnutí zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit ZM. Termín: 14.9.2015

227/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se napojení jejího RD čp. 328 v ulici P. Bezruče na budovanou kanalizaci s financováním města a s žádost předloží k rozhodnutí zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit ZM. Termín: 14.9.2015

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta