Rozpočet města na rok 2015

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy 570
Běžné příjmy daňové 33 651
Běžné příjmy nedaňové 24 666
Přijaté dotace 33 672
Příjmy celkem : 92 559
 
Výdaje
Běžné výdaje 45 394
Akce města 67 287
Výdaje celkem : 112 681
 
Příjmy roku 2015 92 559
Výdaje roku 2015 112 681
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů - 20 122

Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv)

 20 122
 Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt
z finančních rezerv města.
Z rozpočtových výdajů na mzdové prostředky
Kultura 321
Vnitřní správa 8 223
Zastupitelé, funkcionáři 1 099
Středisko služeb 333
Mzdové prostředky celkem 9 976

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
Neinvestiční příspěvky 65
 Hejnické slavnosti 700 
 Neinvestiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity 650 
 Investiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity 150 
 Rekonstrukce místních komunikací 1 000 
 Kanalizace Hejnice 56 000 
 Revitalizace veřejné zeleně  - dokončení 2014 125 
 Zateplení ZŠ - projektová část 253
 Územní plán města 657
 Veletrh Brno - propagace Hejnic 45
 Oprava zdi za p. Bartošem - Skalní město 250
 Kanalizační přípojky k objektům - projekty 145
 Oprava kamenné zdi u kostela - I. etapa 150
 Zametací stroj - vlastní podíl 166 
 Sklepní okna v panelových domech 700
 Školní jídelna - podlaha a rozvody - projekt 40
 Okna v čp. 601 1 180
 Okna v čp. 387 200
 3. MŠ - střecha 145
 Fasáda na zdravotním středisku 1 145
 Rozšíření orientačního systému města 30
 Fasáda na čp. 620 a projektová dokumentace 1 300
 Prázdninový provoz MŠ 30
 Parčík u pošty - projektová dokumentace 30
 Revitalizace sídliště - projekt 560
 ČOV - výměna čerpadel 50
 Vyhlídka Triangl a lesní divadlo 40
 Pasportizace mostů a lávek Hejnic 61
 Analýza protipovodňových opatření 1 420
 Celkem : 67 287

Kompletní rozpočet pro rok 2015