Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

NÁVRH  U S N E S E N Í

na 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 25. 2. 2015 od 18.00 hodin v městském kině v HejnicíchZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

1/2015  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 64, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108/ 2014. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 48, 49, 74/ 2014

2/2015  PROJEDNALO A SOUHLASÍ s realizací Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Frýdlantsko „Frýdlantsko 2020“ na období 2014 – 2020 na svém území. Ukládá tajemníkovi žadatele vyrozumět.

3/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2015.

4/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2015, schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 25. 2. 2015.

5/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2015 plán práce finančního výboru.

6/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2015 plán práce kontrolního výboru.

7/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2014.

8/2015  PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2014.

SCHVALUJE návrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 180.304,85 Kč zpět do rozpočtu zřizovatele.

9/2015  PROJEDNALO A VYDÁVÁ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hejnice. Ukládá tajemníkovi OZV vyvěsit na úřední desku.

10/2015  PROJEDNALO A VYDÁVÁ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o udržování čistoty a pořádku, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství. Ukládá tajemníkovi OZV vyvěsit na úřední desku.

11/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE investiční příspěvek pro FK Hejnice ve výši 103 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE investiční příspěvek pro MC Mateřídouška ve výši 17 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu.Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE investiční příspěvek pro Horolezecký oddíl ve výši 30 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu.Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

14/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro FK Hejnice ve výši 295 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Jizerský fotoklub ve výši 10 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 51 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Spolek Patron ve výši 2 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Mateřské centrum Hejnice ve výši 8 000,-Kč na zakoupení pomůcek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

19/2015  PROJEDNALO A ZAMÍTÁ neinvestiční příspěvek pro Mateřské centrum Hejnice na vydání knihy. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.

20/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 13 000,-Kč na rozšíření expozice muzea. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 33 000,-Kč na jeho činnost. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravitveřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro svaz skautů - Junák  ve výši 19 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

23/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 55 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

24/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro MC Mateřídouška ve výši 80 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

25/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Centrum volného času Moštárna ve výši 37 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

26/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro Jizerskou o.p.s. ve výši 9 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

27/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE neinvestiční příspěvek pro SDH Hejnice ve výši 38 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

28/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu pravidel pro prodej stavebních parcel č. 932/7, 932/9, 932/10 v k.ú. Hejnice a to v bodě 3 – 3.2, příloze č. 1 snižuje částku 450,- Kč. za 1 m2 načástku 350,-Kč za 1 m2 a ruší bod č. 4 a 5 v plném rozsahu s platností od 26. 2. 2015.

29/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost, týkající se směny městského pozemku p.č. 3111 o výměře145 m2 v k.ú. Hejnice za pozemek p.č. 910/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví žadatele. Směnná smlouva bude uzavřena s doplatkem ze strany žadatele ve výši 5.700,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

30/2015  PROJEDNALO A SOUHLASÍ s nákupem pozemků parcelní číslo st. 28 o výměře 1893 m2 , 132 o výměře 1111 m2 a 135 o výměře 364 m2 vše v k.ú. Hejnice od firmy NS finanz group, spol. s r.o., ul. Ruprechtická 746/111, Liberec za celkovou částku 2 300 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi zajistit převod pozemků a finančnímu odboru částku vyplatit po podepsání kupní smlouvy. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

31/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2 na nákup pozemků parcelní číslo st. 28 o výměře 1893 m2 , 132 o výměře 1111 m2 a 135 o výměře 364 m2 vše v k.ú. Hejnice ve výši 2 300 000,-Kč.

32/2015  PROJEDNALO zřízení přístupové cesty k přečerpávací stanici kanalizace na Skřivánku.  Ukládá starostovi jednat s majiteli okolních pozemků na možné směně pozemků.

33/2015  PROJEDNALO A ZAMÍTÁ odkoupení bývalého objektu domova mládeže Jizera v Hejnicích, který je v majetku Libereckého kraje.

34/2015 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

35/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost o schválení finančního daru ve výši 5.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, určený výhradně pro MŠ Ferdinandov. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

 

2.3.2015 10:55:22 | přečteno 784x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load