Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

USNESENÍ

 z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 17. 12. 2014 od 16.30 hodin v městském kině v Hejnicích ZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

89/ 2014  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a - vyjímá ze sledování usnesení číslo:  63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 86, 87/ 2014 - ponechává ve sledování: 48, 49, 64, 74/ 2014 - ruší usnesení: 62/ 2014

90/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok  2014, schvaluje rozpočtové opatření č. 19/ 2014 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 10. 12. 2014.

91/ 2014  POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31. 12. 2014 a to bez omezení.

92/ 2014 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

93/ 2014 BERE NA VĚDOMÍ informaci o situaci ve Frýdlantské vodárenské společnosti,  a.s. s výhledem na rok 2015.

94/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE v souladu s § 84 zákona o obcích za členy finančního výboru: Ing. Michaelu Štainbruchovou, paní Ilonu Hrdličkovou, Alenu Henclovou a Annu Votavovou.

95/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE v souladu s § 84 zákona o obcích za členy kontrolního výboru: Mgr. Marii Kolačnou, Mgr. Petra Kozlovského, paní Dagmar Berkovou, Naděždu Zoreníkovou.

96/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE financování podílu města Hejnice na projektu PODKLADOVÁ ANALÝZA PRO NÁSLEDNOU REALIZACI PROTIPOVODŇOVÝCH  OPATŘENÍ VČETNĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO – CZ.1.02/1.3.00/14.23821 podle podkladových materiálů.

97/ 2014 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu starosty města, týkající se návrhu rozpočtu na rok 2015 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko.

98/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1078/13 o výměře 192 m2 a p.č. 1078/14 o výměře 38 m2  v k.ú. Hejnice o za částku 60,- Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

99/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 905/22 v k.ú. Hejnice o výměře 1000 m2 za částku 60,- Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení  částky.

100/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 905/23 v k.ú. Hejnice o  výměře 1007 m2 za částku 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení poměrné částky za geometrické vyměření pozemku.

101/2014  PROJEDNALO nabídku na odkoupení pozemku pod bývalým objektem hotelu Perun. Ukládá starostovi dále ve věci jednat s majiteli ohledně ceny pozemku.

102/2014 PROJEDNALO  A SCHVALUJE  žádost  ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí účelového daru ve výši 20 000,Kč na nákup hraček a vybavení heren. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

103/2014 PROJEDNALO  A SCHVALUJE  žádost  ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí účelového daru ve výši 25 000,Kč na činnost a nákup hraček. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

104/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE oddávající zastupitele za měst: Ing. Alenu Dvořákovou, pana Petra Návesníka a Jan Gašpierika.

105/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE, aby materiál pro jednání zastupitelstva města byl vyvěšen na webových stránkách města a zpřístupněn veřejnosti v souladu se  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobním údajů. Odpovídá starosta města a tajemník úřadu.

106/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázkuPořízení stroje na úklid cest nebo komunikací – Hejnice“,  vypracovanou společností Regioplan s.r.o. Ukládá starostovi výběrové řízení dle  této zadávací dokumentace realizovat.

107/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

108/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE cenovou přílohu pro rok 2015 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem Městem Hejnice a zhotovitelem firmou A.S.A., spol. s.r.o., ul. Ďáblická 791/89, Praha 82, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.

109/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet města na rok 2015, celkové rozpočtové výdaje a příjmy, rozpis do jednotlivých rozpočtových kapitol návrh  investic a investičních akcí města s jejich finančními náklady, včetně schválených úprav dle podaných návrhů přijatých v průběhu jednání a částky neinvestičních  příspěvků pro rok 2015. Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.

110/2014 SCHVALUJE rozpočtový výhled na období let 2016 – 2017.

Jaroslav  Demčák  -  starosta

Jiří Horák -  místostarosta

 

19.12.2014 11:40:19 | přečteno 722x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load