Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- M ě s t o   H e j n i c e –

U S N E S E N Í

4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 17. 09. 2014 od 18.00 hodin v městském kině v HejnicíchZ A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A :

56/2014  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:  9, 47, 51, 52, 53, 54, 55/ 2014, ponechává ve sledování usnesení číslo:  48, 49/2014

57/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2014

58/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny města Hejnice pro rok 2014,  schvaluje rozpočtové opatření č. 14/ 2014, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 8. 9. 2014 a souhlasí s přesunutím částky ve výši 700.000,-Kč z kapitoly „Hejnické slavnosti“ do kapitoly „Rekonstrukce místních komunikací“.

59/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

60/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

61/2014 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

62/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost týkající se směny městského pozemku p.č. 3111 o výměře145 m2 v k.ú. Hejnice za pozemek p.č. 910/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví žadatele. Směnná smlouva bude uzavřena s doplatkem ze strany žadatele ve výši 5.700,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

63/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku st. p.č. 1283 o výměře 14 m2 za částku 100,-.Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

64/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 765/110 v k.ú. Hejnice o výměře 14 m2 za částku 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za geometrické vyměření pozemku.

65/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemků města  p.č. 3156/2 vodní plocha o  výměře 72m2, p.č. 3156/3 vodní plocha o výměře 5 m2, p.č. 3142/6 vodní plocha o výměře 6 m2, p.č. 3142/7 vodní plocha o výměře 4 m2 a p.č. 3515/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Hejnice za kupní cenu ve výši 4.660,-Kč Lesům ČR, s.p. se sídlem ul. Přemyslova 1106, Hradec Králové. Ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

66/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 2985/2 v k.ú. Hejnice o výměře 500 m2 za částku 60,-Kč za 1 m2 paní Jitce Jursové. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

67/2014 PROJEDNALO A ZRUŠUJE OZV č.7/1995 o zásadách hospodaření s byty v majetku obce na území města

68/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE Zásady pro přidělování městských bytů. Ukládá radě města se těmito zásadami řídit.

69/2014  PROJEDNALO  A SCHVALUJE  žádost  ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí účelového daru ve výši 20 000,- Kč nanákup pomůcek, hraček a zařízení tříd a heren. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

70/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE  smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje mezi Městem Hejnice a Libereckým Krajem. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít. Přijímá rozpočtové opatření č. 15/2014 do výše 35.000,-Kč na úhradu spoluúčasti na uvedeném podprogramu.

71/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE výsledek výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – ZŠ Hejnice“, jejímž vítězem se stala firma Project A Plus, s.r.o. Turnov. Ukládá starostovi s vítězem výběrového řízení podepsat příslušnou smlouvu o dílo.

72/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE odpis nedobytné pohledávky ve výši 192.121,30,- Kč na základě soudního rozhodnutí č.j. 8c 1222/2010-138.

73/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Společenství pro dům 535 Hejnice o splátkový kalendář k úhradě pohledávky za odběr tepla a souhlasí s rozložením pohledávky na 12 splátek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat splátkový kalendář.

74/2014  PROJEDNALO žádost Společenství pro dům 537 Hejnice, týkající se vyregulování topné soustavy v tomto domě a žádost v předloženém znění odmítla. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

Jiří  Horák - starosta města

Jaroslav Demčák  -  místostarosta 

19.9.2014 8:37:52 | přečteno 811x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load