Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- M ě s t o   H e j n i c e –

USNESENÍ

z 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 18. 06. 2014 od 18.00 hodin v budově kina v Hejnicích ZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

37/2014  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  a - vyjímá ze sledování usnesení číslo:  20, 32, 34/ 2014 - ponechává ve sledování usnesení číslo: 9/ 2014 - ruší usnesení číslo: 19, 31/ 2014

38/2014  BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě.

39/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok2014, schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014, týkající se úprav rozpočtu města ke  dni 26. 5. 2014.

40/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č.12/2014 ve výši 21.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pořízením nových oken dveří v čp. 593, 252, 303.

41/2014  PROJEDNALO nabídku společnosti Aleš Festa, s. r. o. týkající se vybavení stomatologické ordinace. S nabídkou souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 13/ 2014 ve výši 800 000,-Kč na vybavení ordinace.

42/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

43/2014  PROJEDNALO  závěrečný  účet  města  Hejnice  za  rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2013, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 10.373.222,62 Kč, a výsledek hospodaření v hospodářské činnosti, přebytek ve výši 1.631.421,14 Kč, zůstanou ve finančních rezervách města na pokrytí budoucích výdajů. VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

44/2014  PROJEDNALO a SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2013. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v závěru v rozsahu předložených podkladův souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  situace účetní jednotky.

45/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

46/2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

47/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 2994/1 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře  1214m, za cenu 60,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu  s dokladem o zaplacení kupní ceny.

48/2014  PROJEDNALO návrh na zpracování pravidel prodeje pozemků včetně orientační cenové mapy. Ukládá starostovi zpracování pravidel zajistit.

49/2014  PROJEDNALO žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 1171/2 v k.ú. Hejnice a prodej pozemku odložilo do doby zpracování pravidel prodeje pozemků.

50/2014 PROJEDNALO A STANOVUJE počet členů zastupitelstva města pro funkční období 2014 – 2018 na 15.

Jiří Horák  -  starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta 

 

23.6.2014 12:55:35 | přečteno 778x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load