Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného

  dne 19. 06. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

30/2013  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a

- vyjímá ze sledování usnesení číslo:  68/2012,  24/2013,  27/2013

 

31/2013  PŘIJÍMÁ interpelaci zastupitele p. Juklíčka ve věci nevyhovujícího stavu krajské komunikace. Ukládá starostovi o tomto stavu informovat zastupitele kraje.

 

32/2013  BERE NA VĚDOMÍ  informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě.

 

33/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2013,  schvaluje rozpočtové opatření č. 5 /2013, týkající se úprav rozpočtu města ke dni  19. 6. 2013.

 

34/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičníc akcí města.

 

35/2013  PROJEDNALO  závěrečný  účet  města  Hejnice  za  rok 2012  a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2012, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 2.787. 292,31 Kč, a výsledek hospodaření v hospodářské činnosti, přebytek ve výši  3.021.651,16 Kč  zůstanou ve finančních rezervách města na pokrytí budoucích výdajů. VYJADŘUJE SOUHLAS  podle ustanovení §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  s celoročním hospodařením města bez výhrad.

 

36/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

 

37/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

 

38/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE odprodej  části stavebního pozemku č. 486 v k.ú. Hejnice o výměře 41m2 , včetně trafostanice žadateli ČEZ Distribuce, a.s. za částku 145.000,-Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po předložení kupující stranou.

 

39/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE bezúplatnýpřevod nemovitostí - komunikací ve vlastnictví státu do vlastnictví obce. Jedná se o nemovitosti v k.ú. Hejnice p.č. 443/3,  443/4,  1063/9, 1104/11,  1188/2,  1186/1,  1316,  1342, 1341/1,  1343, 1349, 1721 a 3529/13. Ukládá starostovi převod zajistit.

 

40/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh smlouvy o narovnání závazku ve věci uznání dluhu mezi věřitelem, Městem Hejnice a dlužníkem,  o uhrazení dlužníkem neuhrazené pohledávky za nájemné, včetně přílohy č.1, ke smlouvě  přiloženého splátkového kalendáře na 18 měsíců . Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

 

41/2013   PROJEDNALO  A SCHVÁLILO přípravu projektu na zateplení budovy ZŠ Hejnice. Ukládá starostovi uzavřít příslušnou smlouvu o dílo.

 

Jiří Horák  -  starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

 

20.6.2013 12:22:44 | přečteno 1018x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load