Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

USNESENÍ

z  1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 27. 2. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 


Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T A :

1/2013 PROJEDNALO A VYSLOVUJE SOUHLAS sezánikem mandátu člena zastupitelstva města  pana Ing. Libora Štroma z důvodu toho, že jmenovaný přestal být volitelný.

2/2013 OSVĚDČUJE, že zvolený člen zastupitelstva pan Petr Návesník, složil předepsaný slib člena zastupitelstva města.

3/2013  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 70,71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82/ 2012 ponechává ve sledování usnesení číslo  66, 67, 68/ 2012

4/2013 PROJEDNALO záměr p. Rydvana, týkající se výstavby vyhlídkové věže Na Chatkách a se záměrem souhlasí. Ukládá tajemníkovi p. Rydvana informovat.

5/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE  plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2013.

6/ 2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2013, schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013, týkající se úprav rozpočtu města ke dni  18. 2. 2013.

7/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2012.

8/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE zřízení fondu odměn u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice.

9/2013 PROJEDNALO A VZALO NAVĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2012.

SCHVALUJE  návrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 74.292,88,- Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a částku 70.000,- Kč zpět do fondu odměn.

10/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2013 plán práce finančního výboru.

11/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2013 plán práce kontrolního výboru.

12/2013 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ rezignaci pana PhDr. Jana Heinzla na funkci člena kontrolního výboru.

13/2013 VOLÍ  v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena kontrolního  výboru města  paní Danu Kolačnou. Výkon funkce stanovuje od 1. 3. 2013.

14/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE  odkoupení pozemku p.č. 932/7 v k.ú. Hejnice o výměře 947 m2 ve  vlastnictví A. H. zpět do vlastnictví města Hejnice za částku  426 150,- Kč  po předložení kupní smlouvy prodávající stranou.  Ukládá starostovi smlouvu  podepsat a finančnímu odboru po podpisu smlouvy uvedenou částku vyplatit.

15/2013  PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi  vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

16/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE smlouvu o spolupráci při zajištění dopravníobslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

17/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE přílohu č. 2 kOZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, týkající se systému přidělování  počtu a typunádob na komunální odpad s platností od  1. 3. 2013. Ukládá tajemníkovi přílohu č.2 vyvěsit na úřední desku.

18/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE  Směrnici č. 2 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od  1. 3. 2013.

19/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr města dopracovat projektovou dokumentaci na akci „Kanalizace Hejnice“ do fáze dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele.  Ukládá starostovi se zpracovatelem dokumentace pro stavební povolení, kterým bylo VRV Praha a.s., uzavřít příslušnou smlouvu. Dále schvaluje,že na úhradu projektové dokumentace lze použít část finančníchprostředků z kapitálových výdajů města,určených na výběrové řízení spojenés investiční akcí „Kanalizace Hejnice“.

20/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr města pořídit projektovou dokumentaci domovních přípojek pro stavbu „Kanalizace Hejnice“. Akceptuje nabídku společnosti VRV Praha a.s., zhotovit projekt domovních přípojek za jednotkovou cenu 3 267,- Kč včetně DPH za 1 ks přípojky. Ukládá starostovi se společností VRV Praha a.s., uzavřít příslušnou smlouvu s podmínkou, že projektové práce budou zahájeny pouze v případě přiznání dotace na výstavbu kanalizace Hejnice.

21/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr města získat dotaci na zateplení veřejné budovy „Kino Hejnice“. Pověřuje starostu zajištěním vypracování potřebné projektové dokumentace, energetického auditu a podáním žádosti o dotaci na zateplení, kterou zpracuje firma Project A plus Turnov. Ukládá starostovi uzavřít s firmou Project A plus Turnov příslušnou smlouvu.

22/2013 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2013 ve výši 175.000,- Kč na krytí výdajů spojených s podáním žádosti o dotaci na zateplení budovy městského kina.

23/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozdělení finančního příspěvku na činnost neziskových a sportovních organizací na území města pro rok 2013.

Investiční finanční příspěvek  přiděluje organizacím:

FK Hejnice ve výši 170 000,-  Kč. Horolezecký oddíl ve výši  50 000,-  Kč. Jiskra Hejnice ve výši  30 000,- Kč.

Neinvestiční finanční příspěvek přiděluje organizacím:

FK Hejnice ve výši 284 000,- Kč. Horolozecký oddíl ( na činnost ) ve výši 33 000,- Kč. Horolezecký oddíl  ( projekt  ) ve výši  18 000,- Kč. Mateřské centrum ve výši  7 000,- Kč. Centrum Mateřídouška ve výši  73 000,- Kč. Moštárna  ve výši  30 000,- Kč. Jiskra Hejnice  ve výši  35 000,- Kč. ZŠ a MŠ Hejnice - atletický kroužek  ve výši 15 000,- Kč - keramický kroužek ve výši  10 000,- Kč. SDH Hejnice ve výši  33 000,- Kč. Spolek Patron ve výši  4 000,- Kč. Jizerský fotoklub ve výši 8 000,- Kč.

Finanční příspěvek nepřiděluje organizacím:

Jantarový svět.  SKI KLUB Hejnice.

Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru finančnípříspěvek vyplatit.

Jiří  H o r á k  -  starosta

Jaroslav D e m č á k - místostarosta

4.3.2013 8:41:35 | přečteno 1387x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load