Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

USNESENÍ

z  5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného

  dne 19. 12. 2012 od 16.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 


ZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

56/ 2012 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a  vyjímá ze sledování usnesení číslo:  19, 21, 28, 36, 37, 38, 39, 45, 47,  48, 50, 51,53, 55,  60, 61, 62/ 2012

57/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města  pro rok2012, schvaluje rozpočtové opatření č. 14 / 2012 týkající se úpravy rozpočtu města  provedené ke dni 19. 12. 2012.

58/ 2012  POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31.12. 2012 a to bez omezení.

59/ 2012 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků

60/ 2012 BERE NA VĚDOMÍ informaci o situaci ve Frýdlantské vodárenské a.s. s výhledem na rok 2013

61/ 2012 BERE NA VĚDOMÍ  zprávu o činnosti finančního výboru

62/ 2012 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru

63/ 2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočet města na rok 2013, celkové rozpočtové výdaje a příjmy, rozpis do jednotlivých rozpočtových kapitol návrh investic a investičních akcí města s jejich finančními náklady, včetně schválených úprav dle podaných návrhů přijatých v průběhu jednání a částky neinvestičních  příspěvků pro rok 2013. Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový –  s plánovaným doplněním  schodku z ekonomické činnosti města.

64/ 2012 SCHVALUJE návrh rozpočtového výhledu na období let 2014 – 2015.

65/ 2012 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu starosty města, týkající se návrhu rozpočtu na rok 2013 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko

66/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 12/3 v k.ú. Hejnice o  výměře 313 m2 za částku 60,- Kč za 1 m2  panu Tomáši Hradilovi, bytem Hejnice čp. 338. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za geometrické vyměřenípozemku.

67/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost,  týkající se prodloužení splatnosti  druhé splátky k prodávanému pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Hejnice a to do 1. 3. 2013. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

68/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost ,týkající se prodloužení splatnosti  druhé splátky k prodávaným  pozemkům p.č. 74/3 a 75/1 v k.ú. Hejnice ato do 1. 6. 2013. Ukládá tajemníkovi žadatele  informovat.

69/ 2012 SCHVALUJE A SOUHLASÍ s přijetím daru 63 kusů akcií Frýdlantskévodárenské  společnosti, a.s. o celkové jmenovité hodnotě  7.245.000,-Kč od Frýdlantského vodárenského sdružení.

70/ 2012 SCHVALUJE návrh smlouvy o převodu akcií Frýdlanstské vodárenské společnosti, a.s. od Frýdlantského vodárenského sdružení a pověřuje starostu města Jiřího Horáka k jejímu podepsání.

71/ 2012 UKLÁDÁ starostovi města Jiřímu Horákovi na sasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o daru akciív držení Frýdlantského vodárenského sdružení na jednotlivé obce sdružené ve Frýdlantském vodárenském sdružení.

72/ 2012 UKLÁDÁ starostovi města Jiřímu Horákovi na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o schválení smlouvy o převodu akcií.

73/ 2012 SOUHLASÍ  s návrhem budoucí dohody akcionářů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a pověřuje starostu města Jiřího Horáka  k jejímu podepsání.

74/ 2012 UKLÁDÁ starostovi města Jiřímu Horákovi na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu  Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o částku 7.245.000,- Kč ( slovy: sedmmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíc korun českých ) na celkem 137.655.000,- Kč ( slovy: jednostotřicetsedmmiliónůšestsetpadesátpěttisíc korun českých ), upisováním  nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 63 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami,  o jmenovité hodnotě 115.000,-Kč ( slovy: jednostopatnácttisíc korun českých). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:

- Městu Frýdlant, kterému bude nabídnuto upsání 22 kusů kmenových listinných  akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,-Kč ( slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

- Městu Hejnice, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných  akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,-Kč ( slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

- Městu Raspenava, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných  akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,-Kč ( slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

- Městu Novému Městu pod Smrkem, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných  akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,-Kč ( slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

- Obci Krásný Les, které bude nabídnuto upsání 2 kusů kmenových listinných  akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,-Kč ( slovy: jednostopatnácttisíc korun českých).

75/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE smlouvu o budoucím uzavření dodatku č. 3 smlouvy o nájmu technického zařízení – čistírna odpadních vod a kanalizace Hejnice mezi Městem Hejnice jako pronajímatelem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. jako nájemcem. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

76/ 2012 STANOVUJE  v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb.,přílohy č.1, ve zněnípozdějších předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle vykonávaných funkcí pro prosinec 2012 a rok 2013:

- člen zastupitelstva 300,-Kč

- předseda výboru/komise  660,-Kč

- člen rady města 1.140,-Kč

- člen rady města, předseda výboru 1.440,-Kč

Ukládá tajemníkovi stanovenou výplatu odměn zajistit.

77/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE  OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1. 2013.  Ukládá tajemníkovi OZV vyvěsit na úřední desku.

78/ 2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE Zásady poskytování dotací a finančníchpříspěvků z rozpočtu města Hejnice platné od 1.1. 2013.

79/ 2012  PROJEDNALO A JMENUJE v souladu s § 167 odst. 2 z.č. 561/2004Sb.,školského zákona, do školské rady zastupitele  pana Libora Juklíčka  a Ing. Lucii Podhorovou.

80/ 2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  žádost ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se použití finančního daru ve výši 50.000,-Kč,- od firmy BYRD, a.s. na vybavení laboratoře  fyziky a chemie. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

81/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE smlouvu o narovnání závazku ve věci uznání dluhu  mezi věřitelem, Městem Hejnice a dlužníkemo uhrazení neuhrazené pohledávky za nájemné a vyučtování služeb, včetně přílohy č. 1, kesmlouvě přiloženého splátkového kalendáře na 17 měsíců.  Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

82/ 2012 UKLÁDÁ radě města předložit návrh přílohy k OZV č. 2/ 2012 v termínu do února 2013.

Jiří  H o r á k - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta starosta

21.12.2012 9:53:22 | přečteno 1125x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load