Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného

  dne 20. 06. 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 


ZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

29/2012  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 8, 23, 24, 25, 26/ 2012,  61/ 2011, ponechává ve sledování usnesení číslo:   19, 21, 22, 28/ 2012 ruší usnesení číslo: 10/ 2012

30/2012  BERE NA VĚDOMÍ  informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě

31/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok  2012,  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012, týkající se úprav rozpočtu města ke  dni  20. 6. 2012

32/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města

33/2012  PROJEDNALO  závěrečný  účet  města  Hejnice  za  rok 2011  a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2011, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  Výsledek hospodaření, schodek ve výši 910.767,75 Kč,  bude pokryt z výsledků hospodaření let minulých.

PROJEDNALO  výsledek hospodaření v hospodářské činnosti města Hejnice za rok 2011.Přebytek ve výši 2.446.074,96 Kč schvaluje převést do finančních rezerv města.

VYJADŘUJE SOUHLAS  podle ustanovení §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s celoročním hospodařením města bez  výhrad.

34/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

35/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

36/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  prodej pozemku  k výstavbě rodinného domu p.č. 932/8 v k. ú. Hejnice  o výměře 1054 m2 ,  za cenu 450,-Kč za 1 m2, včetně prémie dle  bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

37/2012 PROJEDNALO A  SCHVALUJE odkoupení  pozemku p.č. 310/26 v k.ú. Hejnice o celkovévýměře 180 m2 za částku 40,- Kč za 1 m2  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu a pozemek odkoupit. Ukládá finančnímu odboru částku za pozemek vyplatit. 

38/2012  PROJEDNALO A  SCHVALUJE odkoupení  pozemku p.č. 1165/8  v k.ú. Hejnice o celkové výměře 55 m2 za částku 40,- Kč za 1 m2  , odkoupení  pozemku p.č. 1165/9 v k.ú.Hejnice ocelkové výměře 6 m2 za částku 40,- Kč za 1 m2 , odkoupení  pozemku p.č. 1164/13  v k.ú. Hejnice o celkové výměře 2 m2 za částku 40,- Kč za 1 m2 , odkoupení  pozemku p.č. 1164/14  v k.ú. Hejnice o celkové výměře 6  m2za částku 40,- Kč za 1 m2  . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu a pozemek odkoupit. Ukládá finančnímu odboru částku za pozemek vyplatit. 

39/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 3647 v k.ú. Hejnice o  výměře 242 m2 za částku 60,- Kč za 1 m2  a prodej pozemku p.č. 3648 v k.ú. Hejnice o  výměře 11 m2 za částku 60,- Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

40/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se uvolnění finančních prostředků ve výši 166.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace a to tak, aby částka ve výši 80.000,-Kč byla použita na vybavení kuchyní v mateřských školách a částka 86.000,- Kč byla použita na rekonstrukci havarijního stavu lapolu tuku ve školní jídelně. Ukládá tajemníkovi vyrozumět ředitele ZŠ a MŠ.

41/2012  PROJEDNALA  A SCHVALUJE  žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí sponzorského daru od firmy Knorr – Bremse pro MŠ 1 ve výši 30.000,- Kč a pro MŠ 3 ve výši 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi vyrozumět ředitele ZŠ a MŠ.

42/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh smlouvy o narovnání závazku ve věci uznání dluhu mezi věřitelem, Městem Hejnice a dlužníkem o uhrazení dlužníkem neuhrazené pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb, včetně přílohy č.1, ke smlouvě přiloženého splátkového kalendáře na 24 měsíců. Ukládá finančnímu odboru vypracovat splátkový kalendář.

43/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE bezúročnou půjčku ve výši 1.060.000,-Kč s dobou splatnosti do 31. 12. 2014 Frýdlantské vodárenské společnosti a.s., se sídlem ul. Zahradní  čp.768, 464 01 Frýdlant na rekonstrukci vodovodu v lokalitě Skalní město v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu o půjčce uzavřít.

44/ 2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  výsledek výběrového řízení na akci „Bytový  dům, Nádražní č.p. 514, 495, 515, Hejnice – výměna obvodových výplní“. 

SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 4/2012 ve výši 315.000,-Kč v souvislosti s touto akcí.

45/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE projekt digitalizace kina Hejnice. Ukládá místostarostovi, aby ve věci dále jednal.

46/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok  2012,  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 ve výši  1.200.000,- Kč v souvislosti  s projektem digitalizace kina v Hejnicích.

Jaroslav  Demčák    Jiří  Horák

místostarosta starosta

25.6.2012 8:43:49 - aktualizováno 25.6.2012 9:30:40 | přečteno 1257x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load