Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

USNESENÍ

z 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného  dne 25. 04. 2012 od 18.00 hodin  v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 


ZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

16/2012  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 52,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78/ 2011; 7,9,13,15/ 2012.  Ponechává ve sledování usnesení číslo: 8,10/ 2011; 61/ 2012

17/2012   BERE NA VĚDOMÍ  informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období

18/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2012,  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012, týkající se úprav rozpočtu města ke dni  16. 4. 2012

19/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.Ukládá vedení města ve spolupráci s vedením školy prověřit systém inventarizace příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Hejnice.

20/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

21/ 2012 UKLÁDÁ kontrolnímu výboru provést kontrolu ubytovacích zařízení na Ferdinandově se zaměřením na vedenou  evidenci ubytovaných.

22/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1290/5 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře  10 m2  za cenu  60,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

23/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE  prodej pozemku  k výstavbě rodinného domu p.č. 443/19 v k. ú. Hejnice  o výměře 1087 m2,  za cenu 400,-Kč. za 1 m2, včetně prémie dle  bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

24/2012  PROJEDNALO dopis žadatele a SOUHLASÍ s tím, aby částka ve výši 1.752,-Kč za geometrické zaměření pozemku nebyla  ponížena. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

25/2012 PROJEDNALO  a BERE NA VĚDOMÍ dopis, týkající se odvolání proti rozhodnutí ZM, kde se domáhá zrušení prodeje pozemku p.č. 168/1 v k.ú. Hejnice. Zastupitelstvo města potvrzuje své rozhodnutí ze dne 22.2. 2012, vedeného pod č.usnesení 10/2012 týkající se  prodeje pozemku p.č. 168/1.  Stanovuje nejzazší termín pro uzavření kupní smlouvy do 19. 6. 2012. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

26/2012  PROJEDNALO A NESCHVALUJE záměr odkoupit soubor nemovitostí,  který je uveden v čl.III  „Dražební vyhlášky“, kdy se jedná o objekt č.p. 341 vystavěný na st.p.č. 459 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 974 m2,  p.p.č. 752/5 ostatní plocha o výměře 5250 m2, p.p.č.752/7 ostatní plocha o výměře 3462 m2,  p.p.č.752/9 ostatní plocha o výměře1057 m2 a p.p.č. 752/14 ostatní plocha o výměře 124 m2, vše v k.ú. Hejnice.

26/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozdělení finančního příspěvku na činnost neziskových a sportovních organizací na území města pro rok 2012. Finanční příspěvek přiděluje organizacím: Jizerský fotoklub ve výši  6.000,-Kč, SDH Hejnice ve výši 30.000,-Kč, Horolezecký kroužek Hejnice ve výši 35.000,- Kč, TJ Autobrzdy Hejnice ve výši  300.000,-Kč,  Poradenské Mateřské centrum pro děti s postižením ve výši 7.000,-Kč, ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 20.000,-Kč, MC Mateřídouška Hejnice ve výši 80.000,-Kč, TJ Jiskra Hejnice ve výši  72.000,-Kč,  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit.

27/2012  PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ aktualizovaný Komunitní plán obcí Frýdlantska 2011.

28/2012  PROJEDNALO A NESCHVALUJE sloučení školních kuchyní v jednu centrální kuchyň. Ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice odstranit provozní závady v termínu do 31.12. 2012.

2.5.2012 11:42:59 | přečteno 1290x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load