Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 14. září 2011

USNESENÍ

ze  4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 14. 09. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

37/2011  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a vyjímá ze sledování usnesení číslo:  25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, /  2011, ponechává ve sledování usnesení číslo:  59, 79/ 2010 a 19, 32/ 2011; ruší usnesení číslo 20/  2011

38/2011  PROJEDNALO A VZALO na vědomí informaci o přípravě podnikatelského záměru Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pro období 2011 – 2015.

39/2011  PROJEDNALO A SOUHLASÍ  se záměrem navýšení podílu Města Hejnice  ve Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., které bude provedeno formou  navýšením základního kapitálu společnosti do výše 3.000 000,- Kč a bude plně sloužit  k financování  podnikatelského záměru Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  pro období 2011 – 2015.

40/2011 POVĚŘUJE svého zástupce ve Frýdlantské vodárenské společnosti , a.s.,svolat schůzku  všech zastupitelů obcí, zastoupených ve Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. k jednání o financování podnikatelského záměru Frýdlantské vodárenské  společnosti, a.s. Termín:  do 15. 10. 2011

41/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2011 

42/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny města Hejnice pro rok 2011 schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011, týkající se úprav rozpočtu města ke dni  5. 9. 2011.
PROJEDNALO A SCHVALUJE odprodej podílových listů Investiční společnosti České spořitelny a.s. SPOROINVEST - otevřený podílový fond a převedení finančních prostředků na účet města. Ukládá starostovi prodej realizovat.

43/2011  BERE NA VĚDOMÍ  informace starosty  o přípravě a plnění investičních akcí města 

44/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru. 

45/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru. 

46/2011  BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu. 

47/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE  návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z důvodu výstavby vodovodního řádu. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí podepsat.

48/2011  PROJEDNALO SCHVALUJE zahájení prací na novém ÚP Hejnice, jeho pořízení a zadání výběrového řízení na zpracovatele nového ÚP. 

49/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  návrh znění smlouvy o dílo, týkající se rekonstrukce kanalizační stoky v  ul. Lázeňská v Hejnicích.. Ukládá starostovi  smlouvu o dílo uzavřít. 

50/ 2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 11, týkající se pokrytí nákladů v souvislosti s rekonstrukcí kanalizační stoky v ul. Lázeňská, Hejnice do  výše 560 000,-Kč. 

51/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE směnu pozemku p.č. 953/24 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 133 m2a p.č. 905/17 o celkové výměře 126 m2ve vlastnictví města Hejnice  za pozemek  p.č.905/18 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 259 m2. Ukládá starostovi po předložení žádající  stranou uzavřít smlouvu o směně pozemků. 

52/2011  PROJEDNALO  A SCHVALUJE odkoupení pozemku p.č. 172/2 k.ú. Hejnice, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 572 m2 ve vlastnictví Státního statku Bílý Kostel, s.p., v likvidaci, do vlastnictví města Hejnice za cenu určenou znaleckým posudkem. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení prodávající stranou. 

53/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku,  p.č. 1269/3 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 72 m2 za 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po  jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

54/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domku p.č. 443/21 v k.ú. Hejnice o celkové výměře  1152 m2 , cenu 300,-Kč za 1m2 včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej  stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny. 

55/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domku p.č. 937/102 v k.ú. Hejnice o celkové výměře  1081m2 , za cenu 450,-Kč za 1m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny. 

56/11 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice č.3/2011 o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství od 1. 1. 2012. 

57/ 2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice č. 4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt od 1. 1 . 2012. 

58/ 2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1. 10. 2011. 

59/ 2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice č. 6/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity od 1. 1 . 2012.

20.9.2011 7:40:06 | přečteno 1313x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load