Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 27. dubna 2011

USNESENÍ

z 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného
dne 27. 04. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

13/2011  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12/  2011,  77/ 2010
- ponechává ve sledování usnesení číslo:    59, 79/ 2010 a 9, 10/ 2011
- ruší usnesení číslo 55/ 2010

14/2011   BERE NA VĚDOMÍ  informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období

15/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2011,  týkající se úprav rozpočtu města ke dni  27. 4. 2011.

16/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

17/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

18/2011 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 247 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře  472 m2, za  cenu  60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

19/2011 SCHVALUJE  prodej pozemku p.č. 1328 v k. ú. Hejnice  o výměře 5 m2 do majetk  Správy železniční a dopravní cesty Liberec z důvodu narovnání vlastnických vztahů za symbolickou částku 10,-Kč.  Ukládá starostovi kupní smlouvu uzavřít po jejím předložení kupující stranou.

20/2011 PROJEDNALA A SCHVALUJE  návrh smlouvy mezi Lesy ČR s.p. a městem Hejnice. týkající se pozemku p.č. 1371/1 v k. ú. Hejnice vedeného jako vodní plocha.  Smyslem smlouvy je záměr „Revitalizace pramenné části Černého Potoka“, kterou budou provádět  Lesy ČR s.p.  Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

21/2011 SCHVALUJE zapojení města Hejnice do projektu Mikroregionu Frýdlantsko na zajištění  protipovodňových opatření obcí Mikroregionu Frýdlantsko. Ukládá starostovi smlouvu na projekt uzavřít.

22/2011 SCHVALUJE rozpočtové opatření č.6/ 2011, týkající se částky do 10.934 000,- Kč na  úhradu  prací spojených  s odstraněním následků srpnové povodně roku 2010 na mostě Ferdinandov, propustku v Zátiší, mostu u p. Musila a mostu u bývalého  Svazarmu.

23/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE navýšení finančních nákladů, které vyplynuly z výsledku výběrového řízení vyhlášeného pro akci „Nákup cisternového automobilu“ o částku 469 000,- Kč.

24/2011 SCHVALUJE rozpočtové opatření č.7/2011, týkající se pokrytí zvýšených nákladů na akci „Nákup cisternového automobilu“ o částku 469 000,-Kč.

28.4.2011 14:18:40 | přečteno 1402x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load