Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5.jednání dne 15.prosince 2010

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 15.12.2010 od 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

71/2010 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 75/2008, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 a 61/2010
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 53, 54 55 a 59/2010

72/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2010, schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2010 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 15.12.2010.

73/2010 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty :
- o plnění příjmů v kapitolách daní a poplatků
- o situaci ve Frýdlantské vodárenské a.s. s výhledem na rok 2011

74/2010 SCHVALUJE na návrh předsedy finančního výboru Ing. Libora Štroma za členky finančního výboru Ing. Alenu Dvořákovou, Alenu Henclovou, Alenu Novákovou a Moniku Gašpierikovou.

75/2010 SCHVALUJE na návrh předsedkyně kontrolního výboru Ing. Lucie Podhorové za členy kontrolního výboru Mgr. Šárku Mazánkovou, Ing. Evu Noskovou, PhDr. Jana Heinzla a Mgr. Petra Kozlovského.

76/2010 STANOVUJE v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb; přílohy 1, ve znění

pozdějších předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle vykonávaných funkcí pro prosinec 2010 a rok 2011:
- člen zastupitelstva města: 300,- Kč
- předseda výboru/komise: 660,- Kč
- člen rady města: 1.140,- Kč
- člen rady, předseda výboru: 1.440,- Kč.
Ukládá tajemníkovi stanovenou výplatu odměn zajistit.

77/2010 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 932/7 v k.ú. Hejnice o výměře 947 m2, za cenu 450,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení ceny pozemku nejpozději do 15. 4.2011.

78/2010 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1320/5 o výměře 37 m2 odděleného od kmenového pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Hejnice, za cenu 100,- Kč za 1 m2 doplněnou o částku za oddělení a geometrické zaměření pozemku.

Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

79/2010 PROJEDNALO žádosti pana o odkoupení pozemku zahrady p.č. 1198 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 2759 m2 a žádosti odložilo. Ukládá starostovi zajistit přípravu pozemku k prodeji.

80/2010 PROJEDNLO žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. o umožnění převodu RDG přístroje z vlastnictví Města Frýdlant do vlastnictví Nemocnice Frýdlant s.r.o. a vydává k žádosti souhlasné stanovisko s tím, že vložené finanční prostředky na nákup přístroje budou městu vráceny. Ukládá tajemníkovi žadatele o stanovisku zastupitelstva informovat

81/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh rozpočtu města na rok 2011, celkové rozpočtové výdaje a příjmy, rozpis do jednotlivých rozpočtových kapitol, návrh investic a investičních akcí města s jejich finančními náklady, včetně schválených úprav dle podaných návrhů přijatých v průběhu jednání a částky neinvestičních příspěvků pro rok 2011. Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový s plánovaným doplněním schodku z finančních rezerv města.

82/2010 SCHVALUJE návrh rozpočtového výhledu na období let 2011 - 2013.

83/2010 VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se mění ustanovení pod čarou obecně závazné vyhlášky č. 7/2003. Ukládá tajemníkovi vyhlášku zveřejnit na úřední desku MěÚ.

84/2010 SCHVALUJE starostu města Jiřího Horáka za zástupce Města Hejnice ve společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., ve které má město majetkovou účast a je akcionářem.

85/2010 SCHVALUJE starostu města Jiřího Horáka za zástupce Města Hejnice v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko a v regionálním sdružení Euroregion Nisa..

86/2010 SCHVALUJE uzavření smlouvy pro zajištění dopravní obslužnosti mezi Městem Hejnice a Libereckým krajem a ve smlouvě stanovený závazek zaplatit částku ve výši 251.910,- Kč v určených termínech a splátkách. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

20.12.2010 12:08:51 | přečteno 1480x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load