Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 22.září 2010

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 22.9.2010
od 18.00 hodin v budově Základní školy v Hejnicích

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

44/2010 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 43/2010. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2008, 33 a 35/2010

45/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2010.

46/2010 PROJEDNALO zprávu auditora o výsledku prověrky účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Lázeňská 406, 463 62 Hejnice, IČ: 70695911, za rok 2009 k rozvahovému dni 31.12.2009.

VYJADŘUJE souhlas s celoročním hospodařením příspěvkové organizace s výhradami. Zjištěné méně závažné chyby a nedostatky bere na vědomí včetně opatření k jejich nápravě.

47/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2010, schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010, týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 22.9.2010.

48/2010 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty města o situaci v plnění investičních akcí.

49/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

50/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru.

51/2010 BERE NA VĚDOMÍ
-
informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu
- informaci starosty o činnosti RM do 22.9.2010 (o účasti na jednáních)

52/2010 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě kogenerační jednotky p.č. 765/106, odděleného od kmenového pozemku p.č. 765/1, v k.ú. Hejnice o výměře 206 m2 společnosti H-therma, a.s. se sídlem Stará 649, 463 34 Hrádek nad Nisou, za cenu 100,- Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

53/2010 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 937/106 v k.ú. Hejnice o výměře 967 m2 za cenu 450,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení ceny pozemku nejpozději do 22.1.2011.

54/2010 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 937/102 v k.ú. Hejnice o výměře 1181 m2 za cenu 450,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení ceny pozemku nejpozději do 22.1.2011.

55/2010 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 932/9 v k.ú. Hejnice o výměře 1063 m2 za cenu 450,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení ceny pozemku nejpozději do 22.1.2011.

56/2010 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 936/16, odděleného od kmenového pozemku p.č. 936/3, v k.ú. Hejnice o výměře 375 m2 za cenu 60,- Kč za 1 m2 doplněnou částkou za oddělení a geometrické zaměření pozemku. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

57/2010 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 463/5 v k.ú. Hejnice o výměře 81 m2 za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

58/2010 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 905/9 v k.ú. Hejnice o výměře 574 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

59/2010 PROJEDNALO žádosti nájemců zahrádek umístěných na pozemku města p.č. 75 v k.ú. Hejnice o odprodej dlouhodobě pronajatých částí pozemku se zahrádkami. SCHVALUJE záměr odprodat z vlastnictví města zahrádky umístěné v souladu s územním plánem města na pozemcích p.č. 74/1, 75, 78 a 79/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat všechny nájemce a záměr odprodeje zveřejnit. Ukládá starostovi zajistit geometrické oddělení a zaměření pozemků zahrádek včetně přístupových cest k jednotlivým zahrádkám a předložit požadované prodeje pozemků zahrádek zastupitelstvu ke schválení.

60/2010 SCHVALUJE návrh smlouvy o narovnání závazku ve věci dluhu mezi věřitelem, městem Hejnice a dlužníkem o uhrazení dlužníkem neuhrazené pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb, včetně přílohy č. 1, ke smlouvě přiloženého splátkového kalendáře. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

61/2010 VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2010; o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Ukládá tajemníkovi vyhlásit vydanou vyhlášku na úřední desce MěÚ.

23.9.2010 10:01:43 | přečteno 1656x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load