Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 23.června

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice, výjezdního zasedání, konaného dne 23.6.2010 v 18.00 v penzionu Ferda ve Ferdinandově.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

27/2010 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 93/2009 a 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26/2010
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2008

28/2010 PROJEDNALO závěrečný účet města Hejnice za rok 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hejnice za rok 2009, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření, přebytek ve výši 4 248 000,00 Kč, schvaluje převést do finančních rezerv města. PROJEDNALO výsledek hospodaření v hospodářské činnosti města Hejnice za rok 2009. Přebytek ve výši 1 674 377,76 Kč schvaluje převést do finančních rezerv města. VYJADŘUJE SOUHLAS podle ustanovení §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s celoročním hospodařením města s výhradami. Zjištěné méně závažné chyby a nedostatky bere na vědomí, včetně opatření k jejich nápravě.

29/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2010, schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2010, týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 23.6.2010.

30/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

31/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

32/2010 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty:
- o činnosti rady města do 23.6.2010 (o účasti na jednáních)
- o přípravě a plnění investičních akcí města

33/2010 SCHVALUJE prodej dvou pozemků tvořících jeden stavební pozemek k výstavbě rodinného domu, p.č. 443/16 a 443/17 v k.ú. Hejnice o výměře 510 a 807 m2 manželům E. K....., bytem Pelechov 45 a T. K....., bytem Hluboká 84, 468 22 Železný Brod, za cenu 350,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení ceny pozemku nejpozději do 23.10.2010.

34/2010 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 937/101 v k.ú. Hejnice o výměře 1263 m2 panu L. K......., bytem Kodešova 759, 464 01 Frýdlant, za cenu 450,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení ceny pozemku nejpozději do 23.10.2010.

35/2010 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 443/18 v k.ú. Hejnice o výměře 1033 m2 slečně M. H........, bytem K Hájku 1712, 509 01 Nová Paka a panu T.i K....... bytem Trnovanská 1531, 415 01 Teplice, za cenu 400,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení ceny pozemku nejpozději do 23.10.2010.

36/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr odprodat z majetku města část pozemku p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice o výměře cca 300 m2. Ukládá tajemníkovi zajistit oddělení a geometrické zaměření části pozemku a zveřejnit záměr odprodeje pozemku na úřední desce. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku k projednání zastupitelstvu města.

37/2010 STANOVUJE pro nadcházející volební období 2010 - 2014 počet členů zastupitelstva města na 15 (slovy na patnáct) členů. Ukládá tajemníkovi oznámit stanovený počet členů zastupitelstva na úřední desce.

38/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr společnosti H-therma, a.s. vybudovat na části pozemku p.č. 765/1 v k.ú. Hejnice, přiléhající k objektu plynové kotelny, kogenerační jednotku. Schvaluje záměr odprodat část pozemku potřebnou ke schválené výstavbě.Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu města ke schválení.

39/2010 SCHVALUJE přijetí finančního daru ve výši 4.400,- Kč určeného pro Základní školu a Mateřskou školu Hejnice od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při základní škole v Hejnicích jako příspěvek na nákup keramické pece pro potřeby keramického kroužku.

40/2010 SCHVALUJE uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Hejnice:
-částku 49.400,- Kč k úhradě části kupní ceny keramické pece zakoupené městem pro školní družinu základní školy,
- částku 30.000,- Kč k úhradě kupní ceny materiálového vybavení 1. Mateřské školy Hejnice.

41/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 7/2010 týkající se navýšení rozpočtu výměny oken ve 3. Mateřské škole Ferdinandov na 235.000,- Kč.

42/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE radou města navržené úpravy nezpevněných ploch v majetku města v rámci investiční akce opravy a rekonstrukce místních komunikací:
- vjezd, výjezd a parkovací plocha za bytovým objektem čp. 495, 514 a 515,
- základní podkladová vrstva komunikace ke stavebním parcelám p.č. 937/111, 937/110 a 937/108,

43/2010 SCHVALUJE návrh smlouvy o narovnání závazku ve věci uznání dluhu mezi věřitelem, Městem Hejnice a dlužníkem, panem D. H....... a o uhrazení dlužníkem neuhrazené pohledávky za dodávku tepla, včetně přílohy č. 1, ke smlouvě přiloženého splátkového kalendáře. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

25.6.2010 7:46:23 | přečteno 1823x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load