Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 16.prosince 2009

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 16.12.2009
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské čp. 5


ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

84/2009 BERE NA VĚDOMÍ, že se pan XY dne 8.12.2009 vzdal mandátu člena zastupitelstva města.

85/2009 OSVĚDČUJE, že pan XY, zvolený člen zastupitelstva města, kterému bylo městským úřadem vydáno osvědčení, složil zákonem předepsaný slib.

86/2009 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a:
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 32, 35, 36, 39, 40, 45, 47, 48, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81 a 83/2009
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2008, 77 a 82/2009
- ruší usnesení číslo: 76/2009

87/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2009 ke dni 16.12.2009.

88/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 20/2009 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 16.12.2009.

89/2009 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty:
- o plnění příjmů v kapitolách daní a poplatků
- účasti členů na jednáních rady a zastupitelstva města

90/2009 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty o situaci ve Frýdlantské vodárenské a.s. s výhledem na rok 2010.

91/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr vyhledat silného partnera - investora vhodného pro spojení s Frýdlantskou vodárenskou a.s.

92/2009 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty města o tom, že na valné hromadě ČSAD Liberec a.s. dne 25. 11. 2009 byla schválena restrukturalizace společnosti ČSAD Liberec a.s. se vznikem nových společností Severotrans Liberec a.s., Autocentrum-Nord a.s. a FinReal Liberec, a.s., a že se na této valné hromadě veřejně zavázal jednatel majoritního akcionáře LIAD s.r.o. k odkupu akcií všech minoritních akcionářů za cenu 315,- Kč za i akcii tj. za cenu, která byla již dříve nabídnuta Statutárnímu městu Liberci a to do konce roku 2010.

93/2009 SCHVALUJE prodej akcií ČSAD Liberec a.s. a jeho nástupnických organizací (Severotrans Liberec a.s., Autocentrum-Nord a.s. a FinReal Liberec, a.s. ) nejvyšší nabídce s tím, že prodejní cena musí být ve výši dříve učiněné nabídky Statutárnímu městu Liberci tj minimálně 315,- Kč za akcii (pod pojmem akcie se chápe akcie odpovídající akcii původní ČSAD Liberec a.s. před rozdělením do akcií ČSAD Liberec a.s. po rozdělení a dalších tří nástupnických akciových společností) a s tím, že zastupitelstvo města zmocňuje primátora města Liberce k realizaci nabídky tohoto prodeje z toho důvodu, že se představitelé minoritních akcionářů dohodli na společném postupu realizace nabídky prodeje. Ukládá starostovi prodej realizovat.

94/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

95/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru..

96/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh rozpočtu města na rok 2010, celkové příjmy a výdaje rozpočtu, rozpis do jednotlivých kapitol, návrh investic a investičních akcí města, včetně finančních nákladů a včetně schválených úprav dle přijatých návrhů podaných v průběhu jednání a částky neinvestičních příspěvků pro rok 2010. Schválený rozpočte je sestaven jako přebytkový s plánovaným převedením přebytku do finančních rezerv města.

97/2009 SCHVALUJE návrh rozpočtového výhledu na období let 2011 - 2012.

98/2009 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31.12.2009 a to bez omezení.

99/2009 SCHVALUJE žádost paní XY o výměnu pozemku p.č. 443/19 v k.ú. Hejnice a RUŠÍ usnesení zastupitelstva města č. 76/2009 ze dne 23.9.2009.

100/2009 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 443/15 v k.ú. Hejnice o výměře 587 m2 paní XY, za cenu 400,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou a po provedení úhrady ceny pozemku nejpozději do 23.1.2010.

101/2009 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 443/20 v k.ú. Hejnice o výměře 551 m2 panu XY, za cenu 400,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou a po provedení úhrady ceny pozemku nejpozději do 16.4.2010.

102/2009 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 936/15 o výměře 110 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. K ceně pozemku budou přičteny náklady na jeho oddělení a geometrické zaměření. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

103/2009 SCHVALUJE prodej pozemků p.č. st. 330/2 o výměře 14 m2 a p.č. 3627/1 o výměře 12 m2, oddělených od kmenového pozemku p.č. st. 330 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. K ceně pozemků budou přičteny náklady na jejich oddělení a geometrické zaměření. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou..

104/2009 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. st. 32/7 v k.ú. Hejnice o výměře 3 m2 paní XY, za cenu 100,- Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

105/2009 SCHVALUJE koupi pozemků p.č. 512/12 o výměře 179 m2 a p.č. 512/13 o výměře 442 m2, oddělených od kmenového pozemku p.č. 512/1 v k.ú. Hejnice, z vlastnictví České republiky, Pozemkového fondu České republiky, sídlem Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví MĚSTA HEJNICE, sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice, za kupní cenu 66 362,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu předloženou Pozemkovým fondem ČR.

106/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 21/2009, týkající se úhrady částky kupní ceny ve výši 66 362,- Kč za koupi pozemků od Pozemkového fondu České republiky.

107/2009 STANOVUJE výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města pro rok 2010 v nezměněné výši. Odměny budou nadále vypláceny ve výši stanovené usnesením zastupitelstva č. 26/2008 ze dne 23.4.2008. Ukládá tajemníkovi vyplácení odměn zajistit.

108/2009 SCHVALUJE uzavření „Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2010“ mezi Městem Hejnice a Libereckým krajem a v ní stanovený závazek zaplatit částku ve výši 251 190,- Kč, která bude na základě vzájemné dohody hrazena čtvrtletně a to vždy ¼ z její celkové výše. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

109/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE odpis promlčených pohledávek střediska služeb MěÚ v celkové výši 158.975,- Kč a promlčených pohledávek finančního odboru MěÚ v celkové výši 6.780,- Kč.

17.12.2009 14:54:48 | přečteno 1772x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load