Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 24. června 2009

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 24.6.2009 od 18.00 hodin v sále restaurace U Cimpla ve Ferdinandově

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

54/2009 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 69 a 70/2008, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 51 a 53/2009. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2008, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 a 52/2009

55/2009 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace:
- zprávu o bezpečnostní situaci
- zprávu o požární bezpečnosti
- informaci o účasti na jednáních rady a zastupitelstva města
- informaci o přípravě a plnění investičních akcí
- informaci o projektu komunitního plánování obcí Mikroregionu Frýdlantsko

56/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

57/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru a ukládá místostarostovi zpracovat písemné vyjádření ke zprávě kontrolního výboru.

58/2009 PROJEDNALO závěrečný účet města za rok 2008, jehož nedílnou součástí byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. Výsledek hospodaření, schodek v celkové výši 2 585 786,82 Kč, bude vyrovnán z finančních rezerv města. Zastupitelstvo podle ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami. Ukládá starostovi a tajemníkovi přijmout potřebná opatření k nápravě vzniklých nedostatků.

59/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 11/2009 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 15.6.2009.

60/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 12/2009 týkající se zadání pořízení změny „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ ve výši do 30.000,- Kč.

61/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 13/2009 týkající se úhrady částky ceny pozemku p.č. 953/11 v k.ú. Hejnice, převedeného z vlastnictví státu do vlastnictví města Hejnice, ve výši 53 120,- Kč.

62/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 14/2009 týkající se úhrady právních služeb spojených s vymáháním dluhu za dodané teplo firmě TROOP-TRAIN, s.r.o. ve výši do 24.000,- Kč.

63/2009 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 793/39 o výměře 63 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 793/6 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

64/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE „Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitách směrem na Ferdinandov a směrem do Zátiší pro rok 2009“ pro 2. kolo prodeje pozemků zbylých po prodeji v 1. kole. Ukládá tajemníkovi zveřejnit pravidla prodeje a nabídku pozemků na úřední desku. Ukládá starostovi předložit přijaté žádosti zastupitelstvu města k projednání.

65/2009 STANOVUJE pro 2. kolo minimálníceny pozemků za 1 m2 dle přílohy č. 1 pravidel navýšené o 100,- Kč.

66/2009 PROJEDNALO informační zprávu k plánované výstavbě malé vodní elektrárny Ferdinandov předloženou společností FOBOS, s.r.o. ZAMÍTÁ opakovaně předloženou žádost o souhlas s umístěním podzemního potrubí do silnice a o souhlas s výstavbou malé vodní elektrárny. POTVRZUJE přijaté usnesení ZM č. 21/2008 za dne 23.4.2008. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

67/2009 ZAMÍTÁ zadání koncepce analýzy řešení území města Hejnice.

25.6.2009 9:18:33 | přečteno 1688x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load