Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 17.12.2008

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 17.12.2008

od 18.00 hodin v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

59/2008 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 15/2006, 12, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58/2008
ponechává ve sledování usnesení číslo: 46/2008
ruší usnesení: 47/2008

60/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE předloženou úpravu rozpočtu města pro rok 2008.

61/2008 BERE NA VĚDOMÍ informace o plnění příjmů daní a poplatků v roce 2008.

62/2008 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace:
- o účasti členů na jednáních rady a zastupitelstva města
- o situaci ve Frýdlantském vodárenském sdružení a.s. s výhledem na rok 2009
- o situaci v ČSAD Liberec a.s. s výhledem na rok 2009

63/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru doplněnou zápisy z provedených kontrol a doporučením k návrhu rozpočtu roku 2009.

64/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru doplněnou zápisy z provedených kontrol.

65/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh rozpočtu města pro rok 2009, celkové příjmy, výdaje, rozpis do jednotlivých kapitol, návrh investičních akcí města, včetně finančních nákladů i se schválenými úpravami na základě doporučení přijatých v průběhu jednání a částky neinvestičních příspěvků pro rok 2009. Rozpočet je sestaven jako přebytkový s plánovaným převedením přebytku do finančních rezerv města.

66/2008 SCHVALUJE návrh rozpočtového výhledu na období let 2010 - 2011.

67/2008 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do konce roku 2008 a to bez omezení.

68/2008 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů rozpočtu do výše 50.000,- Kč a rozpočtových opatření vztahujících se k jiným rozpočtům veřejné správy bez omezení.

69/2008 SCHVALUJE prodej pozemku určeného k výstavbě p.č. 793/35 o výměře 56 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 793/6 v k.ú. Hejnice, paní XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

70/2008 SCHVALUJE prodej pozemku určeného k výstavbě p.č. 793/36 o výměře 4 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 793/6 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

71/2008 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 801/8 o výměře 86 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 801/5 v k.ú. Hejnice vedeného jako ostatní plocha, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

72/2008 SCHVALUJE prodej pozemků, p.č. 793/34 o výměře 65 m2 užívaný jako zahrada a stavební p.č. 1289 o výměře 11 m2, oddělených od kmenového pozemku p.č. 793/13 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 pozemku zahrady a 100,- Kč za 1 m2 pozemku stavebního. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

73/2008 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě p.č. 905/15 o výměře 57 m2, odděleného částí „a“ od pozemku p.č. 905/3 a částí „b“ od pozemku p.č. 905/11 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

74/2008 SCHVALUJE prodej pozemků užívaných jako zahrada p.č. 905/2, 905/3, 905/12 a část pozemku p.č. 905/16 oddělenou od pozemku p.č. 905/11 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 114 m2, panuXY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

75/2008 SCHVALUJE směnu pozemků, pozemky vodních toků p.č. 1368, 1366/1 a 1365 a pozemky lesních cest p.č. 1299, 1302/1, 1302/2, 1302/4 a 1304 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 51480 m2, ve vlastnictví Města Hejnice, 463 62 Hejnice Nádražní 521, za pozemky místních komunikací, prašné a asfaltové cesty p.č. 452/2, 506/2, 511/4, 1303/1, 1310/2, 1310/3, 1312/3, 3511/1, 3511/2, 3515, 3516, 3521, 3525, 3527 a 3528/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 12803 m2, ve vlastnictví ČR, Lesů České republiky s.p. Ukládá starostovi smlouvu o směně pozemků uzavřít.

76/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr odprodat z majetku města nemovitost čp. 4 v Hejnicích. Stanovuje nejnižší prodejní cenu ve výši 700.000,- Kč a formu provedení prodeje obálkovou metodou. Ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru a přeložit nabídky zastupitelstvu na jeho příštím zasedání k projednání.

77/2008 SCHVALUJE uzavření „Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2009“mezi Městem Hejnice a Libereckým krajem a v ní dohodnutý závazek zaplatit ve stanovené době a stanoveným způsobem částku na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 249.420,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

78/2008 SCHVALUJE cenovou přílohu pro rok 2009 ke smlouvě ze dne 10.7.2002 uzavřené mezi Městem Hejnice a společností A.S.A., spol. s r.o. na provádění služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady. Ukládá starostovi cenovou přílohu podepsat.

79/2008 JMENUJE za zřizovatele do školské rady základní školy, pro následující tříleté funkční období, členy zastupitelstva města XYa XY.

80/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 22/2008, týkající se úhrady částky na zajištění právní služby ve výši 49.000,- Kč, zadané za účelem podání odvolání (rozkladu) proti rozhodnutí vydanému Finančním úřadem v Liberci.

81/2008 STANOVUJE pro rok 2009 výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva v nezměněné výši určené usnesením zastupitelstva č. 26/2008 ze dne 23.4.2008. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplácení stanovených odměn.

82/2008 PROJEDNALO žádost Římskokatolické farnosti Hejnice o finanční příspěvek na rekonstrukci věžních hodin kostela s náklady ve výši 735.737,- Kč a žádost přijalo. SCHVALUJE finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč.Ukládá finančnímu odboru zajistit převod příspěvku na účet farnosti.

83/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 23/2008 týkající se příspěvku Města Hejnice Římskokatolické farnosti Hejnice na rekonstrukci věžních hodin ve výši 200.000,-Kč.

84/2008 PŘIJALO interpelaci a ukládá starostovi jednat s Krajským úřadem Libereckého kraje ve věci zprovoznění Soušské silnice v zimním období i s ohledem na aktuální stav sjízdnosti.

19.12.2008 7:45:40 | přečteno 1851x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load