Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 25.6.2008

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 25.6.2008 od 18.00 hodin ve Ferdinandově v sále restaurace U Cimpla.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

30/2008 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo:35/2006, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28/2008
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 15/2006 a 12/2008
- ruší usnesení číslo: 88/2007 a 29/2008

31/2008 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ informace:
- o požární situaci ve městě
- o bezpečnostní situaci ve městě
- o účasti členů na jednání rady města
- o přípravě a plnění investičních akcí města

32/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

33/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

34/2008 podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 20 § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, jako příslušné VYDÁVÁ ZMĚNU č. 3 ÚPNSÚ HEJNICE formou opatření obecné povahy tak, jak byl návrh na vydání zastupitelstvu k vydání předložen. Ukládá tajemníkovi oznámit vydání změny ÚP veřejnou vyhláškou.

35/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Obce Bílý Potok o projednání změny hranice území Města Hejnice uskutečněné převedením hraničního pozemku p.č. 543, o výměře 1027 m2 ve vlastnictví České republiky, z katastrálního území Města Hejnice do katastrálního území Obce Bílý Potok. SOUHLASÍ s uzavřením dohody o změně hranic katastrálního území mezi Městem Hejnice a Obcí Bílý Potok, která bude předložena Obcí Bílý Potok na její náklady po projednání schváleného záměru s příslušným katastrálním úřadem. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Ukládá starostovi uzavřít dohodu.

36/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE navýšení finančních nákladů, které vyplynulo z výsledku výběrového řízení vyhlášeného pro akci „Panelové domy - výměna oken“, o částku 1.095.000,- Kč.

37/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 15/2008 týkající se navýšení nákladů na akci „Panelové domy - výměna oken“ o částku 1.095.000,- Kč.

38/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 16/2008 týkající se částky ve výši 200.000,- Kč za zřízení elektrické přípojky do rekonstruované části objektu čp. 5.

39/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. I/2008 týkající se dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 500.000,- Kč na akci „Rekonstrukce městského rozhlasu“.

40/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. II/2008 týkající se části dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení Praha ve výši 5.817.337,- Kč na akci „Výstavba 15 bytových jednotek - rekonstrukce čp. 5“.

41/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. III/2008 týkající se dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 690.000,- Kč na akci „Pořízení dopravního požárního automobilu, včetně přívěsu“.

42/2008 PŘIJÍMÁ interpelaci člena zastupitelstva města pana XY ve věci dopravního značení v prostoru hasičské zbrojnice v Hejnicích.

26.6.2008 11:08:37 | přečteno 1760x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load