Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 23.4.2008

USNESENÍ
ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 23.4.2008 od 18.00 hodin v divadelní přístavbě

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

15/2008 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:58, 83 a 85/2007, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 14/2008;
ponechává ve sledování usnesení číslo:15 a 35/2006, 88/2007, 12/2008;
ruší usnesení číslo: 27/2008

16/2008 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zhodnocení průběhu zimní údržby a provedení úklidu města po zimním období.

17/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

18/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

19/2008 PROJEDNALO závěrečný účet hospodaření města za rok 2007, jehož nedílnou součástí byla zpráva o provedeném přezkumu hospodaření za období roku 2007 dle zákona č. 420/2004 Sb. Zastupitelstvo města dle §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.
SOUHLASÍ „s celoročním hospodařením - bez výhrad“.

20/2008 PROJEDNALO A VYDÁVÁ nový Jednací řád zastupitelstva.

21/2008 PROJEDNALO A ODMÍTÁ záměr společnosti FOBOS zahrnující výstavbu potrubního přivaděče vody a malé vodní elektrárny ve Ferdinandově. Ukládá tajemníkovi předkladatele záměru informovat.

22/2008 PROJEDNALO A ZAMÍTLO zpracování energetického auditu objektu Základní školy v Hejnicích v době kdy je zpracovávána studie záměru rekonstrukce objektu a dokud nebylo přijato konečné rozhodnutí zastupitelstva o způsobu, rozsahu a termínu předpokládané rekonstrukce objektu základní školy.

23/2008 VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ukládá tajemníkovi vydanou vyhlášku vyhlásit.

24/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, v celkové výši 350.000 Kč, rozdělené dle jednotlivých položek na 50.000 Kč k vybavení sborovny 1. stupně nábytkem, 50.000 Kč na tapetování chodeb budovy Chanos, 150.000 Kč na výškově stavitelné lavice a židle do dvou tříd a 100.000 Kč na vymalování prostor 1. a 2. stupně školy.

25/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zrušení podmínky přidělení dotace na realizaci investiční akce „Kino - ozvučení“ s náklady do výše 250.000 Kč.

26/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb., s účinností od 1.4.2008 návrh měsíčních odměn členů zastupitelstva města v níže uvedené výši:
člen ZM 300Kč
předseda výboru 660Kč
člen rady 1.140Kč
člen rady, předseda komise 1.440Kč
Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit.

27/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2008 týkající se v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb. nárůstu rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky v kapitole zastupitelé a funkcionáři o částku 73.400,- Kč.

28/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE účast města na dražebním jednání k objektu bývalého hotelu Perun, konaného dne 5.6.2008 v zasedací síni exekutorského úřadu v Praze. Schvaluje vydražení uvedené nemovitosti Městem Hejnice za stanovenou cenu nejnižšího podání ve výši 750 000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru zajistit před stanoveným dnem dražby hotovost ve výši 100 000,- Kč k úhradě předepsané dražební jistoty. Ukládá starostovi zajistit účast města na držebním jednání.

29/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 7/2008, týkající se úhrady částky ve výši 750.000,- Kč stanovené za cenu nejnižšího podání při dražebním jednání k objektu bývalého hotelu Perun.

24.4.2008 10:58:39 | přečteno 1997x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load