Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1.jednání dne 20.2.2008

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

1/2008 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a - vyjímá ze sledování usnesení číslo: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 96/2007. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 15 a 35/2006, 27, 58, 83, 85 a 88/2007

2/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrhčasového a obsahového plánu pro řádná zasedání zastupitelstva města na rok 2008.

3/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrhplánu práce finančního výboru na rok 2008.

4/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2008.

5/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města Hejnice a jeho zařízení k 31.12.2007.

6/2008 SCHVALUJE žadatelům,manželům XY, prodej pozemku p.č. 187/1 v k.ú. Hejnice o výměře 1790 m2 za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

7/2008 SCHVALUJE žadatelům, manželům XY, prodej pozemku p.č. 187/6, odděleného od pozemku p.č. 187/1 v k. ú. Hejnice, o výměře 96 m2 za cenu 60,- Kč za 1 m2, navýšenou o finanční náklady za oddělení a geometrické zaměření prodávaného pozemku. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

8/2008 SCHVALUJE žadatelům, panuXY, prodej pozemku p.č. 1171/6, odděleného od pozemku p.č. 1171/2 v k.ú. Hejnice, o výměře 652 m2 za cenu 60,- Kč za 1 m2, podmíněný předložením úředně potvrzeného geometrického plánu pozemku. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

9/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr majetkového vypořádání mezi Městem Hejnice a Libereckým krajem ve věci částečného umístění silnice ev. č. III/29016 na pozemku p.č. 968/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města. Souhlasí s majetkovým vyrovnáním formou odprodeje části dotčeného pozemku o výměře 160 m2 a navrhuje kupní cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit, ukládá starostovi uvědomit Krajskou správu silnic Libereckého kraje.

10/2008 SCHVALUJE bezúplatný převod pozemku p.č. 765/99 v k.ú. Hejnice o výměře 142 m2 z vlastnictví České republiky - ministerstva vnitra, Praha 7, Nad Štolou 936/3,PSČ 17034, IČ 00007064 do vlastnictví Města Hejnice, Nádražní 521, Hejnice, PSČ46362, IČ 00262803. Ukládá starostovi uzavřít k převodu darovací smlouvu.

11/2008 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace města, Základní školy a Mateřské školy Hejnice, za rok 2007.SCHVALUJE návrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši219.433,90 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.

12/2008 PROJEDNALO A ZAMÍTÁ návrh částky příspěvku města Hejnice Mikroregionu Frýdlantsko stanovené schváleným rozpočtem mikroregionu na výši 95.830,- Kč. Členství v mikroregionu podmiňuje zachováním předchozí výše poplatku v částce 5,- Kč na 1 obyvatele. Ukládá starostovi s mikroregionem dále jednat.

13/2008 PROJEDNALO žádost JSDH Hejnice o finanční spoluúčast města na obnově požárního automobilu s využitím dotace fondu Požární ochrany Libereckého kraje(60 % celkové vynaložené částky, maximálně 1 milion) a spoluúčast schvaluje. SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2008 týkající se spoluúčasti města na pořízení nového požárního automobilu ve výši 460.000,- Kč, podmíněné udělením dotace z fondu Požární ochrany Libereckého kraje pro JSDH Hejnice.

14/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE upřesnění průběhu investiční akce roku 2008 „Panelový dům“, kterým bude v první etapě výměna oken v panelových domech v majetku města čp. 531, 532, 533 a 620 (bývalé 530) na starém sídlišti.

22.2.2008 9:28:37 | přečteno 1941x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load