Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5.jednání dne 19.12.2007

USNESENÍ

ze 6. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 19.12.2007 od 17.00 hodin v divadelní přístavbě hotelu Perun

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

71/2007 BERE NA VĚDOMÍ rezignaci člena zastupitelstva, XY, na funkci člena zastupitelstva města a odmítnutí mandátu k členství v zastupitelstvu města náhradnicí, XY.

72/2007 OSVĚDČUJE, že zvolená členka zastupitelstva města, XY, které bylo městským úřadem vydáno osvědčení, složila zákonem předepsaný slib.

73/2007 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:72/2006, 7, 35, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 a 70/2007. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 15 a 35/2006, 27 a 58/2007

74/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE úpravu rozpočtu města roku 2007.

75/2007 BERE NA VĚDOMÍ zprávu a informace o plnění příjmů daní a místních poplatků za rok 2007.

76/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

77/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

78/2007 ODVOLÁVÁ v souladu s podanou rezignací XY z funkce předsedy kontrolního výboru. VOLÍ do funkce předsedkyně kontrolního výboru XY.

79/2007 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty
- o činnosti rady a zastupitelstva města
- o Frýdlantském vodárenském sdružení, a.s. a výhledu na rok 2008
- o ČSAD Liberec, a.s. a výhledu na rok 2008

80/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh rozpočtu města pro rok 2008, celkové příjmy, výdaje, rozpis do jednotlivých kapitol, návrh investičních akcí města, včetně finančních nákladů a částky neinvestičních nákladů pro rok 2008. Rozpočet je sestaven jako schodkový se zapojením vlastních finančních rezerv města.

81/2007 SCHVALUJE návrh rozpočtového výhledu města pro období let 2009 - 2010.

82/2007 SCHVALUJE prodej části pozemku zahrady p.č. 801/6 o výměře 103 m2, oddělené od pozemku p.č. 801/3 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

83/2007 SCHVALUJE prodej pozemků zahrady, části p.č. 937/94 o výměře 73 m2, oddělené od pozemku p.č. 937/43 v k.ú. Hejnice, a části p.č. 937/95 o výměře 235 m2, oddělené od pozemku p.č. 937/44, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

84/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 1078/3 v k.ú. Hejnice o výměře 468 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

85/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 416/2 v k.ú. Hejnice o výměře 1214 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

86/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 50/4 v k.ú. Hejnice o výměře 72 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

87/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 1105/1 v k.ú. Hejnice o výměře 550 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

88/2007 SCHVALUJE prodej pozemku ke stavbě rodinného domku p.č. 291/1 v k.ú. Hejnice o výměře 900 m2 manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

89/2007 SCHVALUJE koupi části pozemku p.č. 573/16 o výměře 854 m2, oddělené od pozemku p.č. 573/3 v k.ú. Hejnice, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Hejnice, za stanovenou kupní cenu ve výši 19.090,- Kč. Ukládá starostovi zajistit úhradu kupní ceny a podepsat kupní smlouvu.

90/2007 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2007 týkající se koupě pozemku p.č. 573/16 v k.ú. Hejnice do vlastnictví města za cenu ve výši 19.090,- Kč.

91/2007 SCHVALUJE uzavření „Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2008“ mezi Městem Hejnice a Libereckým krajem a z ní vyplývající závazek uhradit ve stanovené době částku 248.220,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít a zajistit úhradu stanovené částky ve smlouvě dohodnutým způsobem.

92/2007 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. II/2007 týkající se přijetí účelového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 50.000,- Kč poskytnutého Krajským úřadem Libereckého kraje na zařízení pracoviště Czech POINTu na městském úřadě.

93/2007 STANOVUJE neuvolněným členům zastupitelstva výši odměn pro rok 2008 v nezměněné výši schválené usnesením zastupitelstva č. 69/2006 a 39/2007. Stanovuje poskytování odměny nové člence zastupitelstva ode dne 1.1.2008. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplácení stanovených odměn.

94/2007 STANOVUJE nejvyšší počet provozovaných hracích přístrojů v územním obvodu města na 20 ks.

95/2007 PŘIJÍMÁ interpelaci člena ZM pana XY ve věci uvádění názvu ulice Jizerská a Klášterní v katastrálních mapách. Tyto ulice jsou v mapách stále uváděny pod starými, v roce 1992 změněnými, názvy J. Fučíka a Rudé armády.

96/2007 PŘIJÍMÁ interpelaci člena ZM pana XY ve věci výše částky předpisu nájemného za pronájem městských bytů. Ukládá radě města projednat a stanovit ceny nájemného.
22.2.2008 9:33:01 | přečteno 1741x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load