Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 20.6.2007

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 20.6.2007 od 18.00 hodin v divadelní přístavbě hotelu Perun

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

29/2007 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a :
- vyjímá ze sledování usnesení číslo:5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 a 28/2007
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 15, 35 a 72/2006, 7, 24, 25 a 27/2007

30/2007 BERE NA VĚDOMÍ
-
informace starosty o plnění investičních akcí města
- informace o činnosti rady města do 20.6.2007

31/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

32/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

33/2007 SCHVALUJE prodej pozemků, zahrady p.č. 818 v k.ú. Hejnice o výměře 672 m2 a zastavěnou plochu p.č. 1119 v k.ú. Hejnice o výměře 21 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 zahrady a 100,- Kč za 1 m2 stavebního pozemku. Ukládá starostovi uzavřít k prodeji kupní smlouvu po jejím předložení kupujícími.

34/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 1290/3, odděleného od kmenového pozemku p.č. 1290/1 v k.ú. Hejnice, o výměře 40 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít k prodeji kupní smlouvu po jejím předložení kupujícími.

35/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 936/13, odděleného od kmenového pozemku p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice, o výměře 102 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít k prodeji kupní smlouvu po jejím předložení kupujícími.

36/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh starosty na změnu časového plánu ZM. Termín IV. zasedání ZM plánovaný na 19.9. mění na 5.9.2007. Obsahový plán zasedání se nemění.

37/2007 BERE NA VĚDOMÍ „Zprávu o pořizování 2. změny schváleného ÚPNSÚ Hejnice“, předloženou pořizovatelem - úřadem územního plánování MěÚ Frýdlant a pověřeným zastupitelem - starostou panem Jiřím Horákem ve smyslu §52 a 53 zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona). Ve smyslu § 6, odst. 5, písm. c) a § 54, odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona) zastupitelstvo města Hejnice VYDÁVÁ 2. změnu ÚPNSÚ Hejnice formou opatření obecné povahy tak, jak byl návrh na vydání zastupitelstvu k vydání předložen. Ukládá tajemníkovi změnu vyhlásit.

38/2007 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ závěrečný účet hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2006, jakož i zprávu o přezkumu hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2006 dle zákona č. 420/2004 Sb., který byl proveden Krajským úřadem Libereckého kraje.

39/2007 STANOVUJE na návrh rady města s účinností od 1.6.2007 do 31.12.2007 výši měsíční odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva, který je členem rady a zároveň předsedou komise, v částce 1200,- Kč.Ukládá tajemníkovi měsíční výplatu odměny zajistit.

40/2007 BERE NA VĚDOMÍ postup starosty města k rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci podání žaloby o neplatnost zástavní smlouvy a schvaluje učiněné rozhodnutí, nepodat proti rozsudku odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

41/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost o převod ostatních ploch-komunikací ze správy PF ČR do vlastnictví Města Hejnice. Komunikací se zpevněným povrchem na p.č. 1201/2, 1199/2 - pod Nosem, 1312/2 - u hřbitova a 1712/1 u Urbana v k.ú. Hejnice a komunikací s nezpevněným povrchem - v extravilánu na p.č. 1104/11 - za koupalištěm, 1188/2, 1186/1 - v Zátiší u křížku, 1316 - pod Chatkami, 1342, 1341/1, 1063/9 za p. Smutným, 1343 - nad koupalištěm, 443/3, 443/4 - u p. Humla, 1349 - pod Nosem, 3529/13, 2696/7 - ve Ferdinandově za táborem a 1721 - nad Skřivánkem. Ukládá starostovi potvrdit PF ČR zájem města o převod komunikací. uložení částky 20 milionů korun na spořící účet Sporoinvest vedený u České spořitelny. Ukládá starostovi uzavřít s Českou spořitelnou smlouvu o založení účtu a uložení finančních prostředků zajistit.

43/2007 PROJEDNALO A ZAMÍTÁ žádost o poskytnutí částky ve výši 109 520,- Kč (2 738 obyvatel x 40,- Kč za 1 obyvatele) Mikroregionu Frýdlantsko určené jako příspěvek města na pořízení nového RDG přístroje v nemocnici Frýdlant. Ukládá starostovi Mikroregion Frýdlantsko uvědomit.

44/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č.5/2007 týkající se zajištění úklidu společných prostor v bytových domech města ve výši 70 000,- Kč. Finanční prostředky budou vedeny v samostatné kapitole.

45/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2007 týkající se zajištění potřebné projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě do výše 300 000,- Kč.

46/2007 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ informace, zjištění a předpoklady členů pracovní skupiny zabývající se problematikou bývalého hotelu PERUN k několika možným variantám dalšího využití zchátralé nemovitosti novým vlastníkem, včetně orientační výše finančních nákladů.

47/2007 PŘIJALO interpelaci členky zastupitelstva města XY a ukládá starostovi na tuto písemně odpovědět.

23.8.2007 17:50:46 | přečteno 1815x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load