Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 20.12.2006

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice,

konaného dne20.12.2006 od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

73/2006 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71/2006
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 1, 35, 64, 65, 66, 72/2006

74/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE úpravu rozpočtu města roku 2006.

73/2006 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ informace:
- o plnění příjmu daní a poplatků za rok 2006
- o činnosti rady a zastupitelstva města do 13.12.2006
- o Frýdlantské vodárenské a.s. s výhledem na rok 2007
- o ČSAD Liberec a.s. s výhledem na rok 2007

74/2006 PROJEDNALO návrh předsedkyně finančního výboru a volí za členy finančního výboru p. XY, p. XY, p. XY a p. XY.

75/2006 PROJEDNALO návrh předsedy kontrolního výboru a volí za členy kontrolního výboru p. XY, p. XY, p. XY a p. XY.

76/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE předložený návrh rozpočtu města na rok 2007, celkové rozpočtové příjmy, výdaje, návrh investičních akcí města včetně finančních nákladů a částky neinvestičních příspěvků na rok 2007. Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude vyrovnán z vlastních finančních rezerv města. Do projednání rozpočtu v jednotlivých kapitolách bude s výjimkou realizace investičních akcí nastaveno rozpočtové provizorium. Ukládá starostovi zpracovat schválený rozpočet do jednotlivých kapitol a předložit zpracovaný návrh rozpočtu zastupitelstvu k projednání.

77/2006 SCHVALUJE předložený návrh rozpočtového výhledu města na období roku 2007 - 2009.

78/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 2687/2 v k.ú. Hejnice o výměře 547 m2 manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej uskutečnit.

79/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh smlouvy na svoz komunálního odpadu z území města pro rok 2007 mezi městem Hejnice a firmou A.S.A. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

80/2006 PROJEDNALO a na základě podaných informací:

1) Bere na vědomí zprávu o postupu zpracování a projednání návrhu Zadání 3. změny Územního plánu sídelního útvaru Hejnice
2) Schvaluje projednané Zadání 3. změny ÚPNSÚ Hejnice
3) Ukládá starostovi zajistit u zpracovatele Archservisu Liberec dopracování návrhu 3. změny ÚPNSÚ Hejnice a u odboru stavebního úřadu a ˇživotního prostředí MěÚ Frýdlant neodkladné pokračování v pořizovatelské činnosti, spojené s dokončením předmětné 3. změny.

81/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE úhradu částky neinvestičních výdajů ve výši 84 426,29 Kč za hejnické žáky navštěvující základní školu v obci Lázně Libverda.

82/2006 PROJEDNALO A STANOVUJE výši finanční úhrady neinvestičních nákladů vyčíslených za žáky navštěvující základní školu v Hejnicích, částku 153 022,- Kč za žáky 1. - 9. ročníku z obce Lázně Libverda a částku 106 450,- Kč za žáky 6. - 9. ročníku z obce Bílý Potok.

83/2006 VYSLOVUJE souhlas s činností občanského sdružení M A S I F v územním obvodu Města Hejnice. Ukládá tajemíkovi sdružení informovat.

84/2006 PŘIJÍMÁ interpelaci člena zastupitelstva města pana XY k rušení nočního klidu v Klášterní ulici a žádost o projednání narušování pořádku s policií. Ukládá starostovi jednat s vedoucím OO - PČR.

28.11.2007 10:38:14 | přečteno 1948x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load