Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 15.11.2006

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne15.11.2006
od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

56/2006 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a:
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 a 55/2006
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 15 a 35/2006

57/2006 PROJEDNALO A SCHVÁLILO uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2007 mezi Městem Hejnice a Libereckým krajem a úhradu příspěvku na zajištění základní dopravní obslužnosti v částce 248 040,- Kč splatnou čtvrtletně vždy ¼ z její celkové výše v určených termínech. Ukládá starostovi uzavřít smlouvu a zajistit předepsanou úhradu příspěvku.

58/2006 PROJEDNALO a na základě podaných informaci:
Bere na vědomí zprávu o postupu zpracování a projednání návrhu Zadání 2. změny Územního plánu sídelního útvaru Hejnice.
Schvaluje projednané Zadání 2. změny ÚPNSÚ Hejnice
Ukládá starostovi zajistit u zpracovatele Archservis Liberec dopracování návrhu 2. změny ÚPNSÚ Hejnice a u odboru stavebního úřadu a ŽP MěÚ Frýdlant neodkladné pokračování v pořizovatelské činnosti, spojené s dokončením předmětné 2. změny.

59/2006 SCHVALUJE vítěze výběrového řízení na rekonstrukci budovy a výstavbu 15 bytových jednotek v čp. 5, Ještědskou stavební společnost, spol. s r.o., s cenou nabídky ve výši 16 029 412,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít s vítězem smlouvu o dílo.

60/2006 VOLÍ v souladu s § 84 zákona o obcích:
- členku ZM, paní XY předsedkyní finančního výboru
- člena ZM pana XY předsedou kontrolního výboru.
Ukládá předsedům výborů předložit ZM navrhované členy výborů.

61/2006 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. VI/2006 týkající se přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí v částce 80.000,- Kč.

62//2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE navýšení rozpočtu základní školy o částku 168 600,- Kč z rezervního fondu školy na pokrytí vzniklých neplánovaných nákladů:
- MŠ Ferdinandov - vyvložkování kotle
- MŠ I Lázeňská ulice - oprava arkýře
- Základní škola - doplatek el. Energie
- Základní škola - server do učebny výpočetní techniky. Ukládá starostovi schválený převod finančních prostředků zajistit.

63/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 14/2006 týkající se pořízení dvou počítačových sestav pro starostu a místostarostu s celkovou částkou do 45.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi pořízení techniky zajistit.

64/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Hejnice o výměře 352 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

65/2006 SCHVALUJE prodej pozemků p.č. 192, 201 a 202 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 665 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemků realizovat-.

66/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 193 v k.ú. Hejnice o výměře 146 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemků realizovat.

67/2006 NAVRHUJE A SCHVALUJE starostu města pana Jiřího Horáka zástupcem města ve společnostech v nichž má Město Hejnice majetkovou účast, je akcionářem ve společnosti:
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
- ČSAD Liberec, a.s.

68/2006 SCHVALUJE starostu města pana Jiřího Horáka za zástupce Města Hejnice v Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

69/2006 STANOVUJE s účinností od 1.12.2006 do 31.12.2007 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva:
- člen zastupitelstva 250,- Kč
- člen ZM, předseda výboru/komise 550,- Kč
- člen rady města 950,- Kč
Ukládá tajemníkovi měsíční výplatu odměn zajistit.

70/2006 PŘIJÍMÁ interpelaci člena zastupitelstva města pana XY k doplnění svislého dopravního značení v prostoru křižovatky u pošty značkami přechod pro chodce.

71/2006 PŘIJÍMÁ interpelaci člena zastupitelstva města pana XY, která bude vzhledem k rozsahu podána starostovi města písemně.

72/2006 POVĚŘUJE vedení města shromažďováním podkladů k dražbě objektu čp. 58 (bývalého hotelu Perun) a k prověření proveditelnosti realizace projektu rekonstrukce za pomoci fondů EU, státního rozpočtu a dalších finančních zdrojů.

28.11.2007 10:38:14 | přečteno 1897x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load