Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 13.9.2006

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 13.9.2006
od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

36/2006 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a:
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 56/2005, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34/2006
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 15/2006 a 35/2006

37/2006 RUŠÍ USNESENÍ ZM č. 25/2006, kterým byl schválen prodej nemovitosti čp. 221 v Jizerské ulici v Hejnicích panu Josefu Kolačnému.

38/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu oplnění rozpočtu města za první pololetí roku 2006.

39/2006 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty města:
- o plnění investičních akcí
- o činnosti rady města do 9.9.2006

40/2006 PROJEDNALÉO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

41/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

42/2006 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o přípravách na zajištění zimní údržby města.

43/2006 SCHVALUJE prodej nemovitosti čp. 221 v Jizerské ulici v Hejnicích stávající z obytného domu čp. 221, stavebního pozemku p.č. 9 o výměře 366 m2 a pozemku zahrady p.č. 36 o výměře 547 m2 v k.ú. Hejnice, provedený obálkovou metodou panu XY, za kupní cenu 777.000,- Kč. která byla nejvyšší v obálce podanou cenovou nabídkou. Odstoupí-li vítěz od schváleného prodeje bude nemovitost prodána druhému v obálkové soutěži panu XY, za nabízenou kupní cenu 707.000,- Kč. Ukládá starostovi prodej nemovitosti realizovat.

44/2006 SCHVALUJE dodatek č.1 ke smlouvě č. 40910411 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí na akci „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE FERDINANDOV“, který prodlužuje termín závěrečného vyhodnocení akce do konce roku 2006. Ukládá starostovi dodatek ke smlouvě uzavřít..

45/2006 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. IV/2006 na poskytnutou dotaci z Ministerstva kultury ČR v částce 33.000,- Kč na akci „Automatizace knihovnických činností Městské knihovny v Hejnicích“.

46/2006 SCHVALUJE rozpočtové opatření č, V/2006 na poskytnutou účelovou investiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v částce 300 tisíc Kč na akci „ Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole“.

47/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 11/2006 na úhradu opravy střechy bytového objektu čp. 598 v částce 83.000,- Kč. Ukládá starostovi opravu střechy zajistit.

48/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 12/2006 na úhradu pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v částce 47.000,- Kč za drobné pochybení při zadání výběrového řízení na akci „Splašková kanalizace Ferdinandov“. Ukládá starostovy zajistit úhradu pokuty.

49/2006 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty:
- o zadání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce továrního objektu čp. 5 na bytový objekt s 15 byty, které provede specializovaná firma COMPET CONSULT s.r.o.
- o zákazu dalšího používání stávajícího přívěsu za traktor střediska služeb MěÚ a nákupu nového přívěsu za částku cca 120 tisíc Kč čerpanou z kapitoly rozpočtu na opravu komunikací.
- o přípravách k zajištění průběhu komunálních voleb.

28.11.2007 10:38:14 | přečteno 1824x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load