Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 14.6.2006

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 14.6.2006
od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

18/2006 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17/2006
-ponechává ve sledování usnesení číslo: 56/2005, 15/2006

19/2006 RUŠÍ USNESENÍ ZM č. 89/2003, kterým schválilo bezúplatný pronájem nebytových prostor v čp. 5 a č. 7/2006, kterým schválilo prodej pozemku p.č. 291/1 v k.ú. Hejnice manželům XY.

20/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města Hejnice a jeho zařízení k 31.12.2005.

21/2006 PROJEDNALO závěrečný účet za rok 2005, jehož nedílnou součástí byla zpráva o provedeném přezkumu hospodaření za toto období zajištěna dle zákona číslo 420/2004 Sb. Zastupitelstvo města dle ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. vyjadřuje souhlas „s celoročním hospodařením - s výhradami“ a přijímá tato opatření:
- usnesení k projednání závěrečného účtu bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 250/2000 Sb. (§17),
- za rok 2006 budou zabezpečeny veškeré úpravy vyplývající z § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb.,
- do termínu 30.6.2006 bude zabezpečeno odstranění duplicitního účtování o pohledávkách. Ukládá starostovi zajistit realizaci přijatých opatření.

22/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

23/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru.

24/2006 BERE NA VĚDOMÍ:
- informaci starosty o plnění investičních akcí města
- zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
- zprávu o činnosti SDH Hejnice za rok 2005

25/2006 SCHVALUJE prodej nemovitosti čp. 221, obytného domu, stavebního pozemku p.č. 9 o výměře 366 m2 a pozemku zahrady p.č. 36 o výměře 547 m2 v k.ú. Hejnice, provedený obálkovou metodou nejvyšší nabídce, panu XY, za kupní cenu 625 999,- Kč. Ukládá starostovi prodej nemovitosti realizovat.

26/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Hejnice o výměře 1 022 m2 panu XY za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

27/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 84/3 v k.ú. Hejnice o výměře 407 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

28/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 92/3 v k.ú. Hejnice o výměře 341 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

29/2006 STANOVUJE pro nadcházející volební období (2006 -2010) počet členů zastupitelstva města, který má být zvolen, na 15 členů. Ukládá starostovi zajistit zveřejnění počtu členů ZM na úřední desce.

30/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 7/2006 na pokrytí vratky částky ve výši 68 247,- Kč z dotace poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu DPS prostřednictvím finančního úřadu v Liberci ministerstvu financí. Ukládá starostovi vrácení částky zajistit.

31/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 8/2006 do výše částky 150 tisíc Kč na pokrytí nákladů zpracování návrhu změny územního plánu města. Ukládá starostovi realizaci změny územního plánu zajistit.

32/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 9/2006 k navýšení rozpočtu investiční akce „ Sociální zařízení v základní škole“ z důvodu technické náročnosti o částku 500 tisíc Kč. Ukládá starostovi akci s navýšeným rozpočtem realizovat.

33/2006 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. II/2006 k příjmu účelového finančního příspěvku z Fondu požární ochrany Libereckého kraje v částce 180 tisíc Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Hejnice.

34/2006 ROZHODUJE o pořízení změny územního plánu města Hejnice č. 2, týkající se využití pozemků p.č. 184/1, 184/2 a objektu čp. 5 v k.ú. Hejnice, z využití výroby, skladů a služeb na obytné plochy, bytové domy. Ukládá starostovi zajistit pořízení změny.

35/2006 SCHVALUJE podnět ke změně č. 3 územního plánu města Hejnice. Ukládá starostovi zajistit pořízení změny.

28.11.2007 10:38:14 | přečteno 1826x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load