Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 14.12.2005

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 14.12.2005
od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

50/2005 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a:

- vyjímá ze sledování usnesení číslo:82, 86/2003, 42/2004, 19, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42,43, 45, 46, 47, 48 a 49/2005
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 89/2003
- ruší usnesení číslo: 44/2005

51/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE úpravu rozpočtu města na rok 2005.

52/2005 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace starosty:
- o plnění příjmu daní a místních poplatků
- o činnosti rady města do 14.12.2005
- o činnosti zastupitelstva města do 14.12.2005
- o Frýdlantské vodárenské a.s., výhled na rok 2006
- o ČSAD Liberec s.r.o., výhled na rok 2006

53/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

54/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru. Ukládá místostarostovi zajistit nápravu zjištěných závad.

55/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 888/7 v k.ú. Hejnice o výměře 176 m2, společnosti Hostinec U Cimpla B - TRADE s.r.o., Ferdinandov 48, 463 62 Hejnice, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

56/2005 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 927/9 v k.ú. Hejnice o výměře 369 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

57/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE předložený návrh rozpočtu Města Hejnice pro rok 2006, celkové rozpočtové příjmy, výdaje a návrh investičních akcí města na rok 2006 včetně finančních nákladů. Kromě realizace investičních akcí bude do projednání rozpočtu v jednotlivých kapitolách nastaveno rozpočtové provizorium. Ukládá starostovi zpracovat schválený rozpočet do jednotlivých kapitol a předložit rozpočet zastupitelstvu k projednání.

58/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE předložený návrh rozpočtového výhledu Města Hejnice na období let 2006 - 2008.

59/2005 ZŘIZUJE školskou radu ZŠ Hejnice, okres Liberec ve složení:
- XY, jmenovaná zastupitelstvem města
- XY, jmenovaný zastupitelstvem města
- XY, zvolený zástupce pedagogických pracovníků
- XY, zvolená zástupkyně pedagog. Pracovníků
- XY, zvolená zástupkyně rodičů
- XY, zvolená zástupkyně rodičů.

60/2005 BERE NA VĚDOMÍ
-
zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
- protokol o výsledku kontroly v ZŠ Hejnice
- provedenou 20.10.2005 Krajským úřadem Libereckého kraje
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hejnice
- provedeného dne 8.11.2005 Krajským úřadem Libereckého kraje

61/2005 STANOVUJE měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města zpětně pro rok 2005 a dále pro rok 2006 ve výši:
člen ZM 200,- Kč
člen ZM, předseda výboru 400,- Kč
člen ZM, člen RM 800,- Kč
člen ZM, člen RM, předseda výboru 1 010,- Kč

Ukládá starostovi výplatu odměn ve stanovené výši zajistit.

62/2005 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. II/2005 týkající se přijaté dotace na sociální zařízení v ZŠ od Krajského úřadu Libereckého kraje v celkové částce 500.000,- Kč.

63/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr výstavby objektu s 16 bytovými jednotkami s finančními náklady ve výši do16 milionů Kč. Realizaci záměru výstavby podmiňuje udělením státní dotace. Ukládá starostovi připravit podmínky k realizaci záměru.

15.2.2007 20:14:53 | přečteno 741x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load