Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 16.12.2004

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 15.12.2004
od 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

44/2004 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a:
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 91/2003, 9, 32, 36,37,38,39, 40, 43/2004

- ponechává ve sledování usnesení číslo: 82, 86, 89 /2003, 21, 29, 41, 42/2004

45/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE úpravu rozpočtu města pro rok 2004

46/2004 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace starosty města
o plnění příjmu daní a poplatků v roce 2004
o činnosti rady města do 15.12.2004
o činnosti zastupitelstva města do 15.12.2004
o Frýdlantském vodárenském sdružení s výhledem na rok 2005
o LIAD Liberec, s.r.o. s výhledem na rok 2005

47/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru

48/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru

49/2004 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 821/1 v k.ú. Hejnice o výměře 678 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 pozemku. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

50/2004 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 821/8 v k.ú. Hejnice, o výměře 465 m2 , s věcným břemenem práva vstupu na pozemek, užívání a oprav studny, paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 doplněnou o 1/3 nákladů geometrického zaměření s úhradou ve dvou splátkách. První při podpisu smlouvy a druhou po roce. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

51/2004 SCHALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 821/4 v k.ú. Hejnice o výměře 591 m2 a prodej zastavěného pozemku p.č. 1044 v k.ú. Hejnice o výměře 20 m2, s věcným břemenem práva vstupu a vjezdu na pozemek, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 doplněnou o 1/3 nákladů geometrického zaměření. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

52/2004 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 821/9 v k.ú. Hejnice o výměře 861 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 doplněnou o 1/3 nákladů geometrického zaměření..Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

53/2004 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 119/3 v k.ú. Hejnice o výměře 1031 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2, doplněnou o náklady geometrického zaměření. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

54/2004 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1157 v k.ú. Hejnice o výměře 610 m2, určeného územním plánem k výstavbě, manželům XY, k účelu výstavby rodinného domku a garáže, za cenu 100,- Kč za 1 m2 pozemku. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

55/2004 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 105/2 v k.ú. Hejnice o výměře 666 m2 do podílového spoluvlastnictví manželům XYa panu XY, k účelu výstavby objektu patrového domu s bytovými a obchodními prostory, za cenu 180,- Kč za 1 m2, doplněnou o náklady geometrického zaměření. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

56/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE předloženýnávrh rozpočtu Města Hejnice pro rok 2005, celkové rozpočtové příjmy, výdaje a finanční náklady investičních akcí města roku 2005. Do projednání rozpočtu v jednotlivých kapitolách bude nastaveno mimo investiční akce rozpočtové provizorium. Ukládá starostovi rozpracovat schválený rozpočet do jednotlivých kapitol a zpracovaný rozpočet předložit zastupitelstvu k projednání.

57/2004 SCHVALUJE obecně závaznou vyhlášku Města Hejnice č. 2/2004, která ruší vyhlášku č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny a školního klubu. Ukládá starostovi vydání vyhlášky zajistit.

58/2004 SCHVALUJE změnu termínu výplaty měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Měsíční odměny ve výši stanovené usnesením ZM číslo 70/2002 budou v souladu s nařízením vlády s účinností od 1.12.2004 vypláceny měsíčně ve výplatním termínu městského úřadu. Ukládá starostovi změnu vyplácení zajistit.

59/2004 PROJEDNALO A ZAMÍTÁ návrh na úpravu počtu zasedání zastupitelstva města z pěti na čtyři v roce. Ukládá starostovi předložit ZM časový a obsahový plán jednání.

60/2004 POVĚŘUJE starostu města ke schvalování potřebných smluv, změn a opatření u zastupitelstvem města schválených investičních akcí v rámci rozpočtu po projednání v radě města.

61/2004 PŘIJÍMÁ interpelaci člena zastupitelstva pana XY na prověření stavu přijímání signálu TV PRIMA z převaděče L. Libverda a zajištění jeho optimalizace na bytových objektech města. Ukládá starostovi prověření zajistit.

62/2004 NEPŘIJÍMÁ interpelaci členky zastupitelstva paní XY přednesené ve věci prověření přidělení bytu rodině pana XY.

15.2.2007 20:05:26 | přečteno 728x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load