Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 17.12.2003

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 17.12.2003
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

70/2003 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ
- vyjímá ze sledování usnesení číslo:8, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68 a 69/2003
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 62/2000, 63 a 66/2003

71/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE úpravu rozpočtu města Hejnice roku 2003.

72/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh rozpočtu města Hejnice roku 2004, celkové rozpočtové příjmy, výdaje a návrh investičních akcí pro rok 2004 včetně finančních nákladů dle přílohy. Ukládá starostovi schválený rozpočet zpracovat do kapitol a předložit zastupitelstvu k projednání.

73/2003 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty města
- o plnění příjmů daní a poplatků v roce 2003
- o činnosti rady a zastupitelstva města do 17.12.2003
- o činnosti Frýdlantského vodárenského sdružení
- o činnosti LIAD Liberec s.r.o. v autobusové dopravě

74/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru. Projednalo a bere na vědomí zprávy z provedených kontrol.

75/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru. Projednalo a bere na vědomí zprávy z provedených kontrol. Přijímá doporučení kontrolního výboru a ukládá starostovi
1) Umožnit absolvování kurzu dalšímu promítači kina
2) Zajistit provedení opravy dlažby v brouzdališti koupaliště
3) Přijmout opatření k dodržování zákazu plánovaných výjezdů vozidel SDH bez potvrzeného příkazu k jízdě
4) Zajistit oplocení veřejných pískovišť a výměnu písku nejméně dvakrát ročně.

76/2003 SCHVALUJE prodej bytového domu čp. 220 a pozemků p.č. 10, 49/3 a 50/3 v k.ú. Hejnice včetně příslušenství - vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů manželům XY, za cenu 600.000 Kč s úhradou kupní ceny ve třech splátkách do dvou let. Ukládá starostovi prodej realizovat.

77/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 91/2 v k.ú. Hejnice o výměře 532 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

78/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 946/1 v k.ú. Hejnice o výměře 583 m2 paní XY, za cenu 55,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

79/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 813/58 v k.ú. Hejnice o výměře 142 m2 manželům XY, za cenu 30,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

80/2003 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 82/3 v k.ú. Hejnice o výměře 715 m2 panu XY, za cenu 30,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

81/2003 VYDÁVÁ obecně závazné vyhlášky města Hejnice číslo:

1/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2/2003 o místním poplatku ze psů

3/2003 o čistotě a veřejném pořádku ve městě Hejnice

4/2003 o místním poplatku ze lázeňský nebo rekreační pobyt

5/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny a školního klubu

7/2003 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2002

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v územním obvodu města Hejnice.
Ukládá
tajemníkovi vydané vyhlášky ihned vyhlásit.

82/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr vybudování kanalizace vedoucí částí Ferdinandova od závodu CUBE CZ s.r.o. směrem do Hejnic, plánovanou zástavbou vpravo i vlevo od komunikace, s ukončením v zastavěné části Hejnic na levém břehu Smědé v místě napojení na přivaděč k ČOV. Realizaci záměru výstavby s předpokládanými výdaji cca 20 milionů Kč podmiňuje udělením účelové dotace. Ukládá starostovi připravit podmínky k realizaci záměru.

83/2003 BERE NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o činnosti střediska služeb v průběhu roku 2003.

84/2003 PROJEDNALO A VYDÁVÁ obnovenou zřizovací listinu jdnotky Sboru dobrovolných hasičů Hejnice.

85/2003 SCHVALUJE uvolnění finanční částky ve výši 280 tisíc Kč nezbytně nutné k odstranění havarijního stavu střešní krytiny budovy CHANOS v objektu Základní školy Hejnice. Ukládá starostovi zajistit profinancování provedené opravy.

86/2003 SCHVALUJE výstavbu 30 - 35 bytových jednotek v objektu čp. 5 na stavebním pozemku p.č. 184 v k.ú. Hejnice s finančními náklady do výše 30 milionů Kč včetně projektové dokumentace. Ukládá starostovi zajistit realizaci výstavby.

87/2003 SCHVALUJE bezúplatný převod objektu čp. 5 a stavebního pozemku p.č. 184 v k.ú. Hejnice z vlastnictví Ještědské stavební společnosti s.r.o. Liberec do vlastnictví města Hejnice k účelu využití schváleném usnesením ZM č. 86/2003. Ukládá starostovi převod realizovat

88/2003 SCHVALUJE vrácení objektu čp. 5 a stavebního pozemku p.č. 184 v k.ú. Hejnice bezúplatným převodem z vlastnictví města Hejnice zpět do vlastnictví původního vlastníka, Ještědské stavební společnosti s.r.o. Liberec, pokud nedojde k realizaci výstavby schválené usnesením ZM č. 86/2003.

89/2003 SCHVALUJE bezúplatný pronájem nevyužitých částí objektu, včetně nebytových prostor a nezastavěných pozemků, firmě Ještědská stavební společnost s.r.o. Liberec, na dobu 99 let. Ukládá starostovi pronájem realizovat.

90/2003 PODMIŇUJE platnost a realizaci usnesení zastupitelstva města Hejnice číslo 86/2003 a 89/2003 získáním státní dotace ve výši minimálně 550.000 Kč na jednu bytovou jednotku. Bez přidělení uvedené dotace nenabudou výše uvedená usnesení účinnosti a nesmějí být realizována. Ukládá starostovi připravit podklady a žádost o poskytnutí dotace podat.

91/2003 PŘIJALO interpelaci členů zastupitelstva města
- pana XY, který předložil návrh k umístění retardéru na silniční těleso před objekt Základní školy v Hejnicích. Ukládá starostovi požádat o povolení k instalaci retardéru.
- pana Noska, k zabezpečení objektu městské knihovny. Ukládá starostovi zabezpečení knihovny zajistit.
NEPŘIJALO interpelaci členky zastupitelstva města paní XY.

15.2.2007 19:06:18 | přečteno 793x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load