Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 11.12.2002

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 11.12.2002
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

62/2002 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 24, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59 a 60/2002
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 62/2000, 2, 47 a 55/2002
- ruší usnesení číslo:61/2002

63/2002 OSVĚDČUJE, že členka zastupitelstva paní XY, které bylo radou města vydáno osvědčení o zvolení, složila zákonem předepsaný slib.

64/2002 PROJEDNALO A SCHVALUJE úpravu rozpočtu města pro rok 2002.

65/2002 BERE NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka MěÚ o plnění příjmů z místních daní, poplatků a pokut.

66/2002 BERE NA VĚDOMÍ zhodnocení činnosti rady a zastupitelstva města do 11.12.2002.

67/2002 VOLÍ do finančního výboru v souladu s § 84 zákona o obcích, do funkce předsedkyně výboru paní XY, za členy výboru pana XY, pana XY, paní XY a paní XY. Ukládá výboru předložit ZM návrh plánu činnosti na rok 2003..

68/2002 VOLÍ do kontrolního výboru v souladu s § 84 zákona o obcích, do funkce předsedy výboru pana XY, za členy výboru pana XY, paní XY, pana XY a pana XY. Ukládá výboru předložit ZM návrh plánu činnosti na rok 2003.

69/2002 BERE NA VĚDOMÍ informace:
- o zřízení komise rady města
- o činnosti Frýdlanstkého vodárenského sdružení
- o činnosti společnosti LIAD s.r.o. (autobusová doprava)
- o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko

70/2002 STANOVUJE výši měsíčních odměn vyplácených neuvolněným členům a funcionářům zastupitelstva města:
- členovi zastupitelstva 200,- Kč
- předsedovi výboru/komise 400,- Kč
- členovi rady města 800,- Kč
- členovi rady a předsedovi výboru/komise 1.010,- Kč
Odměny budou vypláceny pololetně, v červnu a v prosinci. Při neúčasti na zasedáních budou odměny poměrně kráceny.

71/2002 SCHVALUJE prodej obytného domu v Hejnicích čp. 410, včetně přilehlých pozemků p.č. 515, 937/36 a 937/67 v k.ú.Hejnice, XY, za kupní cenu 450.000,- Kč. Ukládá starostovi prodej realizovat.

72/2002 SCHVALUJE prodej pozemků v k.ú. Hejnice, p.č. 999 o výměře 16 m2 a p.č. 1105/8 o výměře 427 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

73/2002 PROJEDNALO žádost firmy Adapto s.r.o. o prominutí penále za překročení termínu dokončení rekonstrukce objektu čp. 366 a SCHVALUJE prominutí penále. Ukládá starostovi zajistit finanční vyrovnání.

74/2002 SCHVALUJE starostu města za zástupce města ve společnostech LIAD a.s., Frýdlantské vodárenské sdružení a Mikroregion Frýdlantsko.

75/2002 SCHVALUJE návrh členů zastupitelstva města na změnu v režimu osvětlení města na osvětlení celonoční. Ukládá starostovi provedení změny zajistit.

76/2002 SCHVALUJE návrh členů zastupitelstva na navýšení počtu pravidelných zasedání zastupitelstva města. Určuje svolávat v roce vždy pět řádných zasedání zastupitelstva. Ukládá starostovi zpracovat návrh časového plánu zasedání.

77/2002 PROJEDNALO zahoření v bytovém domě čp. 532. Ukládá starostovi zajistit prostřednictvím odborníka kontrolu elektroinstalace v bytových jádrech v čp. 532.

15.2.2007 18:58:02 | přečteno 846x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load