Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 2/2015 - O chování a držení psů v Hejnicích

o udržování čistoty a pořádku, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství 


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

o udržování čistoty a pořádku, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství

Zastupitelstvo města Hejnice se na svém zasedání dne 25.2. 2015 usnesením č.10/2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), písm. c) a písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1)  Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a zlepšování estetického vzhledu města.

(2)  Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném městem Hejnice jako územním samosprávným celkem.

Čl. 2

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

a) znečišťování veřejného prostranství,

b) volný pohyb psa na veřejném prostranství bez dohledu, kontroly nebo přímého vlivu fyzické osoby doprovázející psa.

Čl. 3

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy:

(1)  Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví, právo na příznivé životní prostředí a právo na kulturní podmínky pro život. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití a veřejného zájmu.

(2)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru[1].

(3)  Intravilán města je zastavěná část města[2].

(4)  Držitelem zvířete je vlastník zvířete nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno, kdo má zvíře v péči.

Čl. 4

Čistota veřejných prostranství

(1)  Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejných prostranství.

(2)  Držitel zvířete je povinen zajistit, aby zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství, pokud se tak stane je povinen neprodleně znečištění (např. výkaly) odstranit.

(3)  Porušení povinností stanovených v odst. 1 a odst. 2 bude postihováno podle zvláštních právních předpisů[3].

Čl. 5

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1) Fyzická osoba[4], která vede nebo doprovází psa na veřejném prostranství v intravilánu města je, za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství, povinna mít psa pod neustálým dohledem[5] na vodítku.

(2) Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahují na služební psy při jejich použití dle zvláštních předpisů. Dále se nevztahuje na psy asistenční, vodící a signální psy doprovázející nevidomé nebo tělesně postižené osoby.

Čl. 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 2. března 2015

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: 20. března 2015


[1]) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[2]) § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů.

[3]) Např. § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství…“.

[4]) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník, držitel či doprovázející osoba.

[5]) Odchyt toulavých a opuštěných zvířat řeší např. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.3.2015 17:25:10 | přečteno 2251x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load