Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 1/2015 - O odpadech

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hejnice


Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hejnice

Zastupitelstvo města Hejnice se na svém zasedání dne 25. února 2015 usnesením 
č.9/2015 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hejnice.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na složky:

a)  papír,

b)  sklo,

c)  plasty,

d)  kovy,

e)  nápojové kartony,

f) nebezpečný odpad,

g)  objemný odpad,

h)  směsný odpad.

(2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).

(3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až g).

(4) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.

Čl. 3

Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

(1) Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery)označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

a)  papíru - barva modrá,

b)  skla – barva zelená,

c)  plastů – barva žlutá,

d)  nápojových kartonů – barva oranžová.

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

(3) Oddělené soustřeďování kovů je celoročně zajišťováno jejich odebíráním přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených ve Středisku služeb Městského úřadu v Hejnicích.

(4) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách a v městském rozhlase.

Čl. 4

Oddělené soustřeďování objemného odpadu

Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno minimálně jedenkrát ročně mobilním svozem. Objemný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách a v městském rozhlase.

Čl. 5

Oddělené soustřeďování směsného odpadu

(1) Směsný odpad se shromažďuje do:

a)  typizovaných sběrných nádob  - popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby,

b)  pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba,

c)  odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě.

(2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

(3) Pytle je možné vyzvednout na městském úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení 

(1) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna zavedením systému komunitního kompostování[1]), do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikajících na území města.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Hejnice ze dne 21. února 2007.

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 2. března 2015.

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: 20. března 2015.Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

Stanoviště

Papír

Plasty

Sklo

Nápojové kartony

u č.p. 10 – Ferdinandov, na křižovatce u Penzionu Ferda

X

X

X

X

u č.p. 285 – Ferdinandov, na křižovatce u potravin

X

X

X

X

u č.p. 410 – Ferdinadnov, u otočky autobusu

X

X

X

x

u č.p. 510 – Ferdinandov, na stanovišti před zrcadlem

X

X

X

X

u č.p. 277 – naproti restauraci Kongo

X

X

X

x

u č.p. 5 – u bývalé mototechny vedle kláštera

X

X

X

X

u č.p. 470 a 452 – za mostem

X

X

X

X

u č.p. 194 – vedle restaurace Dělnický dům

X

X

X

X

u č.p. 244

X

X

X

X

u č.p. 168 – u bytového domu

X

X

X

X

u č.p. 202

X

X

X

X

u č.p. 241 – vedle plechových garáží

X

X

X

X

u č.p. 539 – u starého sídliště

X

X

X

X

u č.p. 537 – u starého sídliště

X

u č.p. 531, 532 a 536 – na křižovatce u starého sídliště

X

X

X

X

u č.p. 579 – vedle městského úřadu

X

X

X

X

u č.p. 299 – u květinky

X

X

X

X

u č.p. 596 – u nového sídliště

X

X

X

X

u č.p. 169 – u lesáckých bytových domů

X

X

X

X

u č.p. 397 – u spodního vjezdu na Skřivánek z Lázeňské ulice

X

X

X

X

u č.p. 602 – pod objektem moštárny

X

X

X

X

u č.p. 557 – před samoobsluhou Jednota

X

X

X

X

u č.p. 615 – před prodejnou Elektro Bartoš

X

X

X

X

u č.p. 435 – u budovy Zámečku

X

u č.p. 259 – u autobusové zastávky v ulici Petra Bezruče

X

X

X

X

u č.p. 601 – u železničního přejezdu v ulici Lázeňské

X

X

X

X

u č.p. 482 - Skřivánek

X

X

X

X

u č.p. 140 – pod opravnou SVAZARMU

X

X

X

X

u č.p. 281 – za Službami

X

X

X

X

u č.p. 634 – v kopci na Ferdinandov

X

X

X

X

u č.p. 295 – u křižovatky nad „Dělňákem“

X

X

X

X

u č.p. 404 – část města Zátiší

X

X

X

X

u č.p. 654 – u zadní cesty na Ferdinandov od Skalního města

X

X

X

X[1]) Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

13.12.2007 8:48:56 | přečteno 3363x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load