Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. jednání rady města Hejnice konaného dne 2. 6. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

138/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č. 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137/2014. PRODLUŽUJE termín usn. č. 123, 134, 135/2014. RUŠÍ usn. č. 136/2014.

139/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2013. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Termín: 18. 6. 2014

140/2014 PROJEDNALA a schvaluje účetní závěrku za rok 2013  Základní  a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Hejnice. Rada města Hejnice nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č.  220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční   situace účetní jednotky.

141/2014 PROJEDNALA žádost Spolku Frýdlantsko týkající se pronájmu městského kina dne 21. 6. 2014 od 9:00 hodin do 12:00 hodin a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovižadatele informovat. Termín: 16. 6. 2014

142/2014 PROJEDNALA nabídku firmy Enwox Energy týkající se  instalace zařízení na úsporu elektrické energie veřejného osvětlení a nabídku z důvodů ekonomické nevýhodnosti odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu Enwox Energy informovat.Termín: 16. 6. 2014

143/2014 SCHVALUJE vítěze výběrového řízení pro zakázku „Hejnice – parkoviště MěÚ“, kterým se stala firma Silkom,  s. r. o., Frýdlant s nejnižší nabídkovou cenou. Ukládá starostovi podepsat s vítěznou firmou příslušnou smlouvu o dílo.Termín: 16. 6. 2014

144/2014 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou v Hejnicích 9. – 13. 7. 2014 a schválila částku 4.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.Termín: 16. 6. 2014

145/2014 PROJEDNALA  nabídku společnosti Energie pod kontrolou,  o. p. s. týkající se zajištění výběru vhodného dodavatele elektrické energie pro rok 2014 a s nabídkou vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi společnost Energie pod kontrolou,  o. p. s. informovat, a starostovi podepsat příslušnou smlouvu.Termín: 16. 6. 2014

146/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu městského koupaliště ve dnech 20. – 22. 6. 2014 pro konání provazochodeckého festivalu Keep Balance VII a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 16. 6. 2014

147/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení městského pozemku p.č. 3111 o výměře 145 m2 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi s žadatelem ve věci dále jednat. Termín: 16. 6. 2014

148/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se přidělení městského bytu a žádost odmítla s tím, že město momentálně žádný volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 16. 6. 2014

149/2014 PROJEDNALA  nabídku společnosti Aleš Festa,  s. r. o. týkající se vybavení stomatologické ordinace a ukládá starostovi předložit nabídku ZM ke schválení. Termín: 18. 6. 2014

150/2014 PROJEDNALA a schválila změnu přílohy č. 5 Směrnice pro oběh účetních dokladů s platností od  2. 6. 2014. Ukládá pracovníkům úřadu se touto přílohou řídit.Termín: 2. 6. 2014

151/2014 PROJEDNALA  návrh knihovnice týkající se vyřazení opotřebovaných knih z městské knihovny a s návrhem vyslovila souhlas. Ukládá pracovníkům finančního odboru vyřazení knih zajistit. Termín: 16. 6. 2014

152/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci koupelny v nájemním bytě města a pověřila referentku majetku zjistit potřebné informace a navrhnout způsob řešení. Termín: 16. 6. 2014

153/2014 PROJEDNALA  a souhlasí s dodatkem č. 7 a č. 8  ke Kupní smlouvě na dodávky a odběr tepla ze dne 19. 11. 2011. Ukládá starostovi dodatky podepsat. Termín: 16. 6. 2014

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák -  místostarosta města

4.6.2014 15:21:36 | přečteno 982x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load