Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 22. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10. prosince 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města :

263/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 246, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 260, 261, 262, 258, 54/2012. Prodlužuje termín usn.č.: 259/2012.

264/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o účasti zastupitelů na jednáních rady a zastupitelstva města za rok 2012.

265/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti městského úřadu za rok 2012.

266/2012 PROJEDNALA rozpočtové změny roku  2012. Ukládá starostovi předložit rozpočtové změny ZM ke schválení.

267/2012 PROJEDNALA avzala na vědomí přípravu ZM.

268/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK,  č. bytu 8,  v čp. 617, Hejnice, Lázeňská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2012

269/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK,  č. bytu 8, v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2012

270/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 11, v čp. 596 , Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2012

271/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 27 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2012

272/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se umožnění podnájmu pronajatého městského bytu na dobu jednoho roku,  žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 31. 12. 2012

273/2012 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 na dobu určitou od 1. 12. 2012  do 31. 5. 2013 a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu  odboru vypracovat novou nájemní smlouvu na dobu určitou.  Termín: 21. 12. 2012

274/2012 PROJEDNALA a schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene z důvodu vedení splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 859/4, 859/5, 859/6, 859/7, 859/8 a p.č. 932/7, 932/8, 932/9, 932/10, 932/11. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 87,50 Kč za  1 m2.

275/2012 PROJEDNALA nabídky pojistitelů na pojištění majetku ve vlastnictví města a rozhodla se zachovat stávající smlouvu.

276/2012 PROJEDNALA na návrh finančního odboru odpis dlužné pohledávky ve výši 6.268,- Kč za nájemné z důvodu úmrtí dlužníka a zastavení dědického řízení bez dalších nároků a s odpisem pohledávky souhlasí. Ukládá finančnímu odboru odpis pohledávky zajistit. Termín: 31. 12. 2012

277/2012 PROJEDNALA nabídku partnerské spolupráce mezi městem Hejnice a obcí Burghaun ze SRN a s nabídkou vyslovila souhlas. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 31. 12. 2012

278/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se udělení souhlasu se záměrem žadatele vybudovat na pozemku p.č. 129/2 v k.ú. Hejnice pět montovaných plechových garáží a se záměrem vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 31. 12. 2012

279/2012 PROJEDNALA a schválila s platností od 10. 12. 2012  ceník ekonomických činností města Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se příslušným ceníkem řídit. Termín: 10. 12. 2012

280/2012 PROJEDNALA a schválila Směrnici o odpisování a odpisový plán. Ukládá finančnímu odboru se těmito dokumenty řídit. Termín: 10. 12. 2012

281/2012 PROJEDNALA a schválila Směrnici pro nakládání s pohledávkami a o opravných položkách. Ukládá finančnímu odboru se směrnicí řídit. Termín: 10. 12. 2012

282/2012 PROJEDNALA a schválila Směrnici o účtování rezerv. Ukládá finančnímu odboru se touto směrnicí řídit.Termín: 10. 12. 2012

283/2012 PROJEDNALA Zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné pro rok 2013. Ukládá starostovi předložit tyto zásady ZM ke schválení. Termín: 19. 12. 2012

284/2012 PROJEDNALA  a schvaluje prováděcí předpis, který vymezuje a stanovuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků. Ruší prováděcí předpis ze dne 4. 9. 2006, který byl schválen usnesením č. 170/2006. Termín: 10. 12. 2012

285/2012 PROJEDNALA  žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí účelového daru ve výši 50 000,- Kč od firmy Byrd a.s., Václavské náměstí 808/66, Praha 1 a s darem souhlasí. Ukládá starostovi předložit přijetí tohoto daru ZM ke schválení.  Termín: 19. 12. 2012

286/2012 PROJEDNALA  stížnost, týkající se znečišťování omítky nemovitosti na Ferdinandově vozidly firmy Begastav. Ukládá středisku služeb provést kontrolu MK před nemovitostí stěžovatele a v případě potřeby opravit výtluky v komunikaci.  Termín: 31. 12. 2012

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta

12.12.2012 16:39:18 | přečteno 1195x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load