Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

USNESENÍ
z  2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 23. ledna 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada  města :
11/2012  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/2012, 140, 146/2011, 213/2010.  Prodlužuje termín usn.č.: 8/2012 do 6. února 2012.

12/2012  PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci starosty o splnění úkolů roku 2011

13/2012  PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2011.

14/2012  PROJEDNALA výměnu bytu  o velikosti 1 + 2, č. bytu 16 v čp. 531/2, Hejnice, Sídliště a  bytu o velikosti 1+1, č. bytu 5 v čp. 531/1, Hejnice, Sídliště a s výměnou souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 6. 2. 2012

15/2012  PROJEDNALA a schvaluje organizační řád Hejnických slavností. Nový organizační řád vstupuje v platnost 1. 2. 2012.

16/2012  PROJEDNALA a bere na vědomí výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011.

17/2012  PROJEDNALA a schvaluje návrh na zrušení OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu z důvodu účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., který vstoupil v platnost dnem 1. 1. 2012. Ukládá starostovi předložit návrh na zrušení OZV č. 2/2011 ZM ke schválení. Termín: 22. 2. 2012

18/2012  PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 79/4 o výměře 149 m2 v k.ú. Hejnice, v majetku města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení.  Termín: 22. 2. 2012

19/2012  PROJEDNALA žádost firmy ProTelPro, týkající se umístění stavby „Optická síť FDLnet Hejnice“ a s umístěním vyslovila souhlas při splnění podmínek určených městem. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 6. 2. 2012

20/2012  PROJEDNALA žádost firmy Elmos Liberec, týkající se uzavření smlouvy o zřízení smlouvy o smlouvě budoucí a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. 2. 2012

21/2012  PROJEDNALA návrh firmy H-therma, týkající se výstavby kogenerační jednotky jako samostatného podlaží nad plynovou kotelnou a žádost zamítla. Ukládá starostovi žadatele informovat. Termín: 6. 2. 2012

22/2012  PROJEDNALA  návrh obchodní smlouvy uzavřené mezi městem Hejnice a firmou Albeco s.r.o., týkající se zajištění výkonu odborné způsobilosti na úseku PO a BOZP a s návrhem smlouvy souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 6. 2. 2012

23/2012  PROJEDNALA  žádost místní organizace Svazu Němců v regionech Liberec - Lužice - Severní Čechy o finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na akci „Ples růží v údolí Horní Smědé“ a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 6. 2. 2012

30.1.2012 8:22:47 | přečteno 1191x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load