Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

USNESENÍ

ze  14. jednání rady města Hejnice, konaného dne  22. 8. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada města :

168/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 166/2011.
Prodlužuje termín usn.č. 140/2011 do 5. září 2011.  Ruší usn. č. 165/2011.

 169/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 596, Hejnice, č. bytu 4 . Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 5. 9. 2011

 170/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 303, Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 4 .  Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 5. 9. 2011

 171/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 387, Hejnice, ul. P.Bezruče, č. bytu 8.  Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 5. 9. 2011

 172/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 387, Hejnice, ul. P.Bezruče, č. bytu 9 . Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 5. 9. 2011

173/2011 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 561 Hejnice, Jizerská ul., a žádost schválila za obvyklých podmínek na dobu určitou, od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a zájemce informovat. Termín: 5. 9. 2011

 174/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení stavební parcely p. č. 932/9 v k.ú. Hejnice o výměře 1063 m2 a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení.Termín: 14. 9. 2011

 175/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení počátku nočního klidu dne 2. 9. 2011 z důvodu akce, která se koná v areálu stánku u koupaliště a se žádostí souhlasí. Stanovuje začátek nočního klidu dne 3. 9. 2011 na 0:00 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5. 9. 2011

 176/2011 PROJEDNALA žádost Mezinárodního centra duchovní obnovy Hejnice, týkající se prodloužení počátku nočního klidu dne 27. 8. 2011 z důvodu akce, která se koná v areálu zahrady MCDO a se žádostí souhlasí. Stanovuje začátek nočního klidu dne 28. 8. 2011 na 0:00 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5. 9. 2011

 177/2011 PROJEDNALA žádost TJ Autobrzdy Hejnice, týkající se prodloužení počátku nočního klidu dne 10. 9. 2011 z důvodu akce, která se koná v areálu hřiště TJ Autobrzdy Hejnice a se žádostí souhlasí. Stanovuje začátek nočního klidu dne 11. 9. 2011 na 0:00 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5. 9. 2011

 178/2011 PROJEDNALA návrh znění Obecně závazných vyhlášek č. 3/2011 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“, č. 4/2011 „O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“, č. 5/2011 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a č. 6/2011 „O místním poplatku z ubytovací kapacity“ a se zněním vyhlášek souhlasí. Ukládá starostovi předložit vyhlášky ZM ke schválení.  Termín: 14. 9. 2011

 179/2011 PROJEDNALA na návrh starosty záměr odprodeje pozemků zahrádek ve vlastnictví města Hejnice, které doposud užíval ČZS – ZO Hejnice na základě nájemní smlouvy do vlastnictví jednotlivých uživatelů a se záměrem souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemky odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemků ZM ke schválení. Termín:  prosinec 2011

 180/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se souhlasu se stavbou zádveří na pozemku p.č. st. 32/1, kterou žadatel užívá na základě nájemní smlouvy a se stavbou souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 5. 9. 2011

 181/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se výstavby vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 420 s napojením na vodovodní řad v místní komunikaci p.č. 937/43 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene. Termín: 5. 9. 2011

 182/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 168/1 o výměře cca 264 m2 a rozhodla se předložit žádost ZM k projednání. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k projednání. Termín: informovat: 5. 9. 2011; předložení ZM: 14. 9. 2011

 183/2011 POSOUDILA na žádost stavebního úřadu možnou výstavbu řadových garáží v lokalitě bytových domů v Lázeňské ulici a konstatuje, že bez zásahu do vlastnických práv jednotlivých vlastníků není výstavba řadových garáží možná. RM netrvá na výstavbě garáží pro bytové domy ve skupině, dle navržené koncepce.

184/2011 PROJEDNALA návrh smlouvy o dílo, týkající se odstranění havárie dešťové kanalizace v Lázeňské ul., v Hejnicích a se zněním smlouvy souhlasí. Ukládá starostovi předložit smlouvu o dílo ZM ke schválení. Termín: 14. 9. 2011

 185/2011 PROJEDNALA návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z důvodu výstavby vodovodního řadu v lokalitě Zátiší a se zněním smlouvy souhlasí. Ukládá starostovi předložit smlouvu o smlouvě budoucí ZM ke schválení. Termín: 14. 9. 2011

 186/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se podpory projektu „15 schodů prevence“ částkou 5.000,- Kč a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 5. 9. 2011

 187/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se finanční podpory zábavného projektu konaného dne 27. 8. 2011 na náměstí T.G.M. ve Frýdlantu a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 5. 9. 2011

 188/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice o výměře cca 1300 m2  ve vlastnictví města Hejnice a žádost zamítla s tím, že uvedený pozemek zatím není určen k prodeji. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5. 9. 2011

 189/2011 PROJEDNALA a schválila ceník propagačních předmětů, vydaných u příležitosti 800 let výročí města. Ukládá finančnímu odboru řídit se schváleným ceníkem.

 190/2011 PROJEDNALA  žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 5. 9. 2011

25.8.2011 9:22:53 | přečteno 1690x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load