Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

USNESENÍ

z 7. jednání rady města Hejnice, konaného dne 6. 4. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

86/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 72, 79, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 85/2009. Ruší usn.č. 75, 76/2009. Prodlužuje termín usn.č. 84/2009 do 20. 4. 2009.

87/2009 VZALA na vědomí informaci starosty o zajištění investičních akcí města.

88/2009 PROJEDNALA žádost p. Kohútové, týkající se výměny bytu 1 + 0 za byt o velikosti 1 + 1 a žádost odložila s tím, že město momentálně žádný takový vhodný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatelku uvědomit. Termín: 20. 4. 2009

89/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, č. bytu 23 manželům Michelovým. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 4. 2009

90/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5, č. bytu 10 sl. Simoně Davidové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 4. 2009

91/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 532 č. bytu 18 p. Marii Novotné. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 4. 2009

92/2009 PROJEDNALA žádost o výměnu bytu p. Zdeňka Rejenta a sl. Dany Červové a s žádostí souhlasí. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 4. 2009

93/2009 PROJEDNALA žádost manželů Sedlatých, týkající se přidělení bytu v DPS a žádost zamítla s tím, že žádný volný byt v DPS v současnosti město nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20. 4. 2009

94/2009 PROJEDNALA žádost p. Věry Pechnáčové o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 598 v Hejnicích, které využívá pro svou podnikatelskou činnost a se žádostí souhlasí. Nájem prodlužuje na dobu 5 let, tj. do 30.4.2014. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 4. 2009

95/2009 PROJEDNALA žádost p. Hany Šidélkové, týkající se jejího odškodnění za zlomeninu kotníku, kterou utrpěla v lednu letošního roku. Ukládá starostovi předat případ pojišťovně, u které je město pojištěno k vyřízení. Ukládá tajemníkovi poškozenou informovat. Termín: 20. 4. 2009

96/2009 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se sponzorského daru na pořádání akce „Pohádkový les“, který je každoročně pořádán u příležitosti Mezinárodního dne dětí a rozhodla se akci podpořit částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 20. 4. 2009

97/2009 PROJEDNALA výši příspěvku za používání mobilního telefonu vedoucímu střediska služeb a mistru střediska služeb. Pracovníkům bude vyplácen měsíční paušál ve výši 230,- Kč. Ukládá finančnímu odboru výplatu měsíčních částek zajistit. Termín: 20. 4. 2009

98/2009 PROJEDNALA a schválila s účinností od 1.4.2009 změny v organizaci Městského úřadu Hejnice, týkající se navýšení personální potřeby zaměstnanců MěÚ a snížení personální potřeby zaměstnanců střediska služeb MěÚ o jednu pracovnici. Referentka (účetní) střediska služeb bude pracovně zařazena jako referentka (účetní) finančního odboru městského úřadu. Ukládá tajemníkovi zapracovat dle schválené změny přílohu č.1 a 2, schéma organizačního řádu a dodatek pracovní smlouvy dotčené pracovnice. Ukládá vedoucí finančního odboru zpracovat návrh úpravy rozpočtu mzdových prostředků střediska služeb MěÚ a městského úřadu. Ukládá starostovi předložit návrh úpravy rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 20. 4. 2009. Předložení ZM: 29.4.2009

99/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 3/2009 ve výši 19.000,- Kč, týkající se vybavení nově zřízeného pracoviště finančního odboru nábytkem a zařízením pro připojení k telefonní a počítačové síti městského úřadu, včetně telefonního přístroje.

100/2009 PROJEDNALA návrh manželů Karla Wenzela de Bruyne a Jany Koskové, týkající se zřízení věcného břemene s právem jízdy a chůze bez omezení v obou směrech pro parcely č.1302/1, 1302/2 a 1302/3 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města (vše veřejné komunikace) pro vlastníky sousedních pozemků a žádost zamítla s tím, že takováto věcná břemena město na veřejných komunikacích nezřizuje. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20. 4. 2009

101/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost FVS Frýdlant a.s., týkající se upravení provozního režimu ČOV Hejnice. S okamžitou platností stanovuje maximální denní množství vyvážených odpadů ze septiků a jímek na 3,5 m3 / den ( 1 fekální vůz) a maximální měsíční množství 50 m3 . V souvislosti s tímto opatřením se zakazuje vyvážení fekálií z obcí Bílý Potok pod Smrkem a Lázně Libverda na ČOV Hejnice. Ukládá starostovi uvedené obce informovat. Termín: 20. 4. 2009

8.4.2009 12:08:41 | přečteno 1776x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load