Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

USNESENÍ

ze 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne 7. 9. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

175/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:162, 163, 173, 174, 122, 123, 155, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172/2009. RUŠÍ usnesení číslo: 166/2009.

176/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2009 a ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení ZM. Termín: 23. 9. 2009

177/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o stavu zajištěnosti příprav na zimní období 2009 - 2010.

178/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 530/2 p. Janě Kupcové a p. Radku Votrubcovi, Hejnice čp. 495. Ukládá p.Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 21. 9. 2009

179/2009 PROJEDNALA společnou žádost sl. Anety Juklíčkové na straně jedné a pana Antonína Noska a sl. Markéty Štěpánové na straně druhé, týkající se dohody o výměně bytu a s žádostí souhlasí. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat nové nájemní smlouvy. Termín: 21. 9. 2009

180/2009 PROJEDNALA návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec. Ukládá starostovi předložit zřizovací listinu ZM ke schválení.Termín: 23. 9. 2009

181/2009 PROJEDNALA žádost manželů Martina a Evy Andršových, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi zajistit oddělení pozemku a záměr města část pozemku odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

182/2009 PROJEDNALA nabídku manželů Gondkovských, týkající se směny pozemků ve vlastnictví města za pozemky ve vlastnictví manželů Gondkovských . Důvodem této směny je vyřešení přístupu k přečerpávací stanici odpadních vod na Skřivánku. RM s předloženým návrhem nesouhlasí. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.Termín: 21. 9. 2009

183/2009 PROJEDNALA společnou žádost obyvatel sídliště v Lázeňské ulici, týkající se umístění DZ Obytná zóna na vjezdu do sídliště a se žádostí souhlasí. Ukládá středisku služeb dopravní značky zajistit a osadit. Termín: 30. 9. 2009

184/2009 PROJEDNALA žádost OS Za lepší Hejnice, týkající se podpory kulturní akce, konané dne 19. září 2009 pod názvem Hejnické babí léto a s žádostí souhlasí. Současně rada města souhlasí s uspořádáním ohňostroje a posunutím počátku nočního klidu do 24 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 9. 2009

185/2009 PROJEDNALA žádost pana Milana Trnky, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 a se žádostí souhlasí při splnění obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 21. 9. 2009

186/2009 PROJEDNALA žádost Ing. Jana Chytila, týkající se pronájmu pozemku p.č. 3568/1 v k.ú. Hejnice za účelem sečení trávy a pasení dobytka a s pronájmem souhlasí za cenu 2.000,- Kč a rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 21. 9. 2009

187/2009 PROJEDNALA návrh CHKO JH, týkající se návrhu změny ÚPO Hejnice a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi zohlednit tento návrh při další změně ÚPO Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 21. 9. 2009

188/2009 PROJEDNALA žádost Mgr. Jany Tomíčkové, týkající se finančního daru na vydání knihy „Zamyšlení nad varhanami“ a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.Termín: 21. 9. 2009

189/2009 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice, týkající se finančního příspěvku na pořízení plaket pro vítěze mezinárodní soutěže žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou „Hejnický dřevorubec 2009“ a s žádostí souhlasí. Rozhodla se podpořit soutěž částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 21. 9. 2009

190/2009 PROJEDNALA žádost Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, týkající se pronájmu kina Hejnice dne 18.9.2009 od 17:00 do 18:00 hodin a s žádostí souhlasí .Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 9. 2009

191/2009 PROJEDNALA žádost firmy FDLnet.CZ s.r.o., týkající se udělení souhlasu majitele nemovitostí s umístěním technologie a zřízení vnitřního komunikačního vedení v panelových domech ve vlastnictví města na náklady žadatele a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá středisku služeb specifikovat podmínky, za kterých je možné toto zařízení instalovat. Termín: 21. 9. 2009

192/2009 PROJEDNALA žádost manželů Filipiových, týkající se odprodeje obytného domu čp. 96 a žádost zamítla s tím, že tento objekt není určen k prodeji. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21. 9. 2009

193/2009 STANOVUJE v souladu se sdělením MMR č. 180/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2010 výši regulovaného nájemného za 1 m2 na 32,- Kč. Na stejnou výši 32,- Kč za 1 m2 stanovuje od 1. 1. 2010 i smluvní nájemné. Ukládá středisku služeb nájemníky informovat. Termín: 30. 9. 2009

194/2009 PROJEDNALA žádost rodiny Lanyiových a pana Blažka o pronájem garáže v čp. 387 a SCHVÁLILA pronájem garáže rodině Lányiových za měsíční nájemné ve výši 500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 21.9.2009

195/2009 PROJEDNALA žádost pana Luboše Krejčího o prodej zastavěného pozemku pod garáží stojící mezi domy čp. 314 a 303 v Jizerské ulici, který bude oddělen a geometricky zaměřen na náklady žadatele. Ukládá tajemníkovi zajistit oddělení pozemku a zveřejnit záměr na úřední desce. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání zastupitelstvu města. Termín: 16.12.2009

15.9.2009 12:17:00 | přečteno 1867x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load