Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

USNESENÍ
ze 8. jednání rady města Hejnice, konaného dne 14. 4. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

91/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 79, 80, 81, 86, 89, 82, 85, 87, 88, 90/2008.

92/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+0 v čp. 601 panu Petru Hofmannovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 28. 4. 2008

93/2008 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu Základní a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Termín: 23. 4. 2008

94/2008 SEZNÁMILA se s předloženou projektovou dokumentací novostavby Bikeparku v Hejnicích a s návrhem předkladatele projektu souhlasí. Ukládá tajemníkovi investora stavby informovat. Termín: 28. 4. 2008

95/2008 PROJEDNALA žádost osadníků Ferdinandova, týkající se bezplatného poskytnutí pozemku na pálení vatry dne 30.4.2008 a poskytnutí finančního příspěvku na tuto akci. RM určuje pozemek (louku) naproti domu p. Zemanové a schvaluje částku ve výši 1.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.Termín: 28. 4. 2008

96/2008 PROJEDNALA návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh vyhlášky ZM ke schválení. Termín: 23. 4. 2008

97/2008 PROJEDNALA žádost knihovnice paní Evy Prokešové, týkající se provedení prací v rámci přestavby kuchyňky v knihovně na dětský koutek a s žádostí souhlasí. Ukládá vedoucímu střediska služeb požadované práce zajistit. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 28. 4. 2008

98/2008 PROJEDNALA žádost manželů Horáčkových, týkající se zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1331 v k.ú. Hejnice (komunikace) za účelem vybudování plynové přípojky a s žádostí souhlasí za podmínky, že smlouvu o zřízení věcného břemene zajistí žadatel na své náklady. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 28. 4. 2008

99/2008 PROJEDNALA opakovanou žádost manželů Novákových o odprodej pozemku p.č. 791/19 v k.ú. Hejnice a s žádostí předběžně souhlasí. Zveřejnění záměru města tento pozemek odprodat a předložení prodeje ZM ke schválení rada podmiňuje doložením platného geometrického plánu zpracovaného na náklady žadatele. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 28. 4. 2008

100/2008 PROJEDNALA a vyslovila souhlas s pracovní cestou starosty a místostarosty do polského partnerského města Leknice ve dnech 3.5. a 31.5.2008. Pracovní cesta se uskuteční na základě pozvání starosty města Leknice a na náklady zvací strany. Při pracovní cestě bude použito služební vozidlo městského úřadu.

101/2008 URČUJE jako vítěze poptávkového řízení na dodavatele prací spojených se zřízením nového bezdrátového městského rozhlasu firmu Bartek - rozhlasy s.r.o. Ukládá tajemníkovi vítěze poptávkového řízení informovat. Ukládá starostovi uzavřít s vítězem poptávkového řízení smlouvu na zřízení městského rozhlasu. Termín: 28. 4. 2008

102/2008 PROJEDNALA nařízení vlády č. 79/2008 Sb., které mění výši měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstev obcí a navrhla pro stávající část roku 2008 schválenou výši odměn změnit. Ukládá starostovi předložit návrh odměn ZM ke schválení. Termín: 23. 4. 2008

103/2008 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na akci pálení čarodějnic a žádost schválila. Rada souhlasí s uspořádáním ohňostroje v den akce v areálu koupaliště. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 28. 4. 2008

104/2008 PROJEDNALA žádost p. Jaroslava Demčáka, týkající se zapůjčení 2 ks stolů a 12 ks židlí z divadelní přístavby dne 26.4.2008 u příležitosti rodinné oslavy a s žádostí souhlasí. Cena pronájmu byla stanovena ve výši 200,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 4. 2008

16.4.2008 7:44:47 | přečteno 1943x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load